(ANKARA İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 22.08.2016 GÜN VE 74071012-482.99-

                 OTOMATİK 33820 SAYILI YAZISI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN ŞEKLİYLE)

 

                                                                      MÜZİK-SEN

                                                    MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARI SENDİKASI

                                                                       ANA TÜZÜĞÜ

      MADDE   1. SENDİKANIN ADI , MERKEZİ VE ADRESİ :

               a) Sendikanın adı , MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARI SENDİKASI ' dır.Sendikanın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  kısaltılmış adı MÜZİK-SEN ' dir.

b) Sendikanın Merkezi ANKARA ' dadır. Bu merkezin ilden ile nakline Sendika Genel Kurulu       yetkilidir.                       

               c) Sendikanın adresi Esat Caddesi No: 25/4 Kavaklıdere/ANKARA' dır. Ankara ili

                   içerisinde  adres değişikliğine , İlgili makamlara bilgi vermek Koşuluyla Sendika Yönetim

                   Kurulu yetkilidir.

MADDE   2. SENDİKANIN AMACI :

         Sendika , çalışma ilişkilerinde , üyelerinin mesleki,ekonomik , sosyal ve kültürel hak ve

                    Çıkarlarını koruma ve geliştirme amacı taşır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Devletin

                    Ülkesi ve  Milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk İlkelerinin yaşatılması

                    doğrultusunda ,demokratik ilkelerden sapmadan :

     a) Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır , adil bir ücret sağlamaya

         çalışır.

     b) Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak önlemleri alır.

     c) Ulusal geliri artırmak ve artan ulusal gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını

                    olanaklı kılmak için uğraş verir.

                d)dil,ırk,renk .cinsiyet .siyasi düşünce ,felsefi inanç , din ve mezhep farkı

                   gözetmeksizin çalışmanın toplumun yaşayışındaki işlevini ve değerini benimsemiş ve bu

                   konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu oluşturmak için çalışır.

       e) Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla işkolu içinde sendikayı geliştirir.

MADDE   3. SENDİKANIN ÇALIŞMA ŞEKLİ :

         Sendika , amaçlarını gerçekleştirmek üzere , Anayasa 'nın koyduğu ilkelere ve ona uygun

         olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik prensiplerinden sapmaz.

MADDE   4. SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERECEĞİ İŞKOLU :

          Sendika, 6356 sayılı Sendikalar Yasasının 4..maddesi  gereğince çıkarılan İşkolları

                     Yönetmeliğinin 10.Sıra numarasında yer alan Ticaret,Büro,Eğitim ve Güzel Sanatlar

                      İşkolunda faaliyet gösterir.

Bu işkolunun kapsamında yer alan işyerleri ile  asıl işe yardımcı olan işlerde

sendikanın işkolu kapsamındadır.

Sendika Türkiye çapında faaliyet gösterir.

MADDE   5. SENDİKANIN YETKİ VE FAALİYETLERİ :

         Mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka ;

               a) Toplu iş sözleşmesi akdetmek ,

    b) Toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak ,

               c) Toplu iş uyuşmazlıklarında , ilgili makama , arabulucuya , hakem kurullarına , iş

                    mahkemelerine ve diğer tüm yargı organlarına başvurmak , mütalaa vermek,talepte

                    bulunmak ,

     d) Çalışma hayatından ,mevzuattan ,toplu iş sözleşmesinden,örf ve adetlerden doğan

                    hususlarda üyelerini temsilen veya yazılı başvuruları üzerine ilgili mercilere ve yasal yollara

                    başvurmak , nakliye, istisna, neşir  yada adi şirket sözleşmeleri ile hizmet sözleşmesinden

                    doğan hakları ve sigorta haklarında  üyelerini  ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu

                    münasebetle açılan davadan ötürü husumete ehil olmak ,                               

                                                                                                                                      1/23

 

                e) Greve karar vermek, idare etmek ,

     f) Uluslararası işçi kuruluşlarına üye olmak , üyelikten ayrılmak , üyesi bulunduğu

                   uluslararası işçi kuruluşlarına delege ,temsilci ve müşahit göndermek ,

     g) Yasa ve uluslararası sözleşme hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek ,

     h) 6356 sayılı Sendikalar Yasasının  27.maddesi gereği işyeri temsilcilerini atamak ve

                   görevden almak ,

     i) Faaliyette bulunduğu işkolu ve işyerlerinde çalışan işçileri sendika ilkeleri doğrultusunda

         örgütlemek ,

     j) Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak ,

     k) Çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerde sosyal sigortalar , emeklilik ve benzeri hakların

         kullanılmasıyla ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak ,

     l) Üyelerinin mesleki eğitim bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışmak; teknik ve mesleki          eğitim tesisleri kurmak, ulusal birikim ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına

         hizmet edecek, kurs ve konferanslar düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane,          basım işleri için gerekli tesisleri kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi geçirmesi için olanaklar sağlamak, lokal kurmak, işletmek, işlettirmek.

     m) Bağışta bulunmamak koşuluyla , evlenme , doğum , hastalık , ihtiyarlık , ölüm , sakatlık ,

          işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına , nakit mevcudunun

         % 5 ' inden fazla olmamak koşuluyla kredi vermek yoluyla yardımda bulunmak ,

      n) Üyeleri için mesleki eğitim , bilgi ve deneyim kazandırıcı çalışmalarda bulunmak ,

      o) Nakit mevcudunun %40 ' ından fazla olmamak koşuluyla , sınai ve iktisadi teşebbüslere

         yatırımlar yapmak ,

      p) Anayasa'nın 64.maddesi hükümleri doğrultusunda, Sanat  faaliyetleri ve Sanatçının korunması, sanat eserleri ve sanatçının değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat                                                          sevgisinin yayılması için çalışmalar yapmak, sanatçılar arasında ilişkiyi sürdürmek           sanatçılar ile toplum arasındaki iletişimi gerçekleştirerek sanatın topluma yayılmasını           sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,

      r) Türk Müzik, Sahne ve Gösteri sanatlarının uluslararası düzeyde tanıtılması, sevdirilmesi

          ve yaygınlaştırılması ve Türk Kültür ve Sanatının Dünyaya tanıtılması için çalışmalar          yapmak,

     s) Müzik, Sahne ve Gösteri sanatları ile uğraşan sanatçıların mesleki ve sosyal gelişmelerini,

          yardımlaşmalarını, dayanışma ve eğitimlerini sağlamak, bu dallarda sanatçı  

                     yetiştirilmesine katkıda bulunmak, muhtaç durumda olan sanatçılara maddi-manevi

                     katkıda bulunmak için faaliyet göstermek, bu sanatçıların mesleki ve sosyal sorunları ile

                     çalışma hayatından kaynaklanan sorunlarının çözümü için çaba harcamak,

      ş) Bu sanat dallarına hizmeti geçen tüm kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına

           yardımcı olmak için, her türlü yardım ve desteği sağlamak, bu konuda gerekli tedbirleri            almak

                 t) Amaçları doğrultusunda gezi, müsamere, gece, konser, toplantı ve konferanslar

          düzenlemek, gazete, dergi ve benzeri yayınlar çıkarmak, eğitici kurslar düzenlemek, burs ve yardım vermek.

          Sendika , faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arasında eşitlik ilkesine uymak .

MADDE   6. YASAK ÇALIŞMALAR :

Sendika, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aykırı hareket edemeyeceği gibi, yönetim ve

işleyişi, Anayasada belirlenen Cumhuriyetin ilkelerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz.

Sendika amaçları dışında faaliyette bulunamaz, siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya           işaretlerini kullanamaz.

                                                                                                                                         2/23                                           

                               
MADDE   7. SENDİKAYA ÜYE OLMA :

                   A)6356 sayılı yasanın 2. Maddesinin 3.ve 4.fıkralarında belirtilen niteliğe sahip olan ve

                     Sendika Ana Tüzüğünün 4. maddesinde sayılan işkolunda çalışan 15 yaşını bitirmiş  

                enstrüman sanatçıları,besteci,aranjör,solist,söz yazarı,vokalist,koro

                     sanatçısı,enstrüman yapımcısı,nota yazım elemanı ,sanatçı yetiştirici (öğretmen),

                     elektronik müzik yapımcısı, uygulayıcı, akortçu, dansör, dansöz, takdimci,

                     showman, kayıt stüdyosu teknisyeni, seslendirme teknisyeni ve yardımcısı, konser

                     organizatörü, efekt yapımcıları, ışıkçı,animatör ve benzeri  müzik ve sahne alanında

                     çalışan tüm diğer sanatçılar, sanatsal faaliyetlerini kanıtlayacak hukuken  geçerli

                     sendikaca kabul edilecek belgeleri ibraz etmek koşuluyla sendikaya üye olabilirler.

 

                    B) Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı

                     üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika yönetim kurulunun kabulü ile

                     e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde

                     reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.

                      

                     Üyeliğin kazanılması için yapılacak işlemler :

         a)Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın

                    kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir.

                    Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, red kararının alındığı tarihte

                    kazanılmış sayılır.

                    b)Üyeler , sendika tüzüğü ile Genel Kurullarca kabul edilen iç yönetmeliklerde gösterilen

          hususlara uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

MADDE   8. ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

                   a)Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten

  çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş  

                      zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

                   b)Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Çekilenin

                      bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde yeni üyelik bu sürenin bitimi

                      tarihinde kazanılmış sayılır.Sendikadan çekilen üye sendikaya bildirim tarihinden itibaren

                     bir ay daha aidat ödemek zorundadır

                    c) Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya

                    malullük aylığı  ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerle, işkolunu değiştiren

                     işçilerin sendika üyeliği sona erer. Çalışmaya devam edenler hakkında bu hüküm

                    uygulanmaz.

 Gerek sendika üyeliğinden çekilen gerekse üyeliği sona eren işçiler sendikadan ve

 sendika kanalıyla  üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlardan aldıkları  kimlik belgelerini en geç   

 otuz gün içinde sendikaya iade etmek zorundadırlar. Kaybolan kimlik belgeleri için gazete

 ilanı  aranır.

          Bu gibiler, ayrıca üyelik dönemlerine ilişkin aidatlarını ödemekle yükümlüdürler.           Sendikaca, aidat borçlarını ödemeyenler hakkında, borçların tahsili amacıyla yasal işlem yapılabilir.

     d) Sendika ve şubelerinin Yönetim ve Denetim Kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık,

         emeklilik veya malullük aylığı yada toptan ödeme alan yöneticilerin sendika üyeliği,

         görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

 

MADDE   9. ÜYELİĞİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMA HALLERİ :

     a) Sendika yönetim , denetim ve disiplin kurullarında görev almalarından dolayı işyerinden

         ayrılan sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları üyelik

         aidatı ödemek kaydı ile devam eder.

     b) Sendikaya üye olma hakkına sahip olanlardan, bir işletme veya kurumun yönetim  3/23

                                                                                                                                          

                  kurullarında veya benzeri kurullarında işçi temsilcisi sıfatı ile bulunanların sendika üyeliği

                    devam eder.

     c) Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri şahısların, bu yasaya göre sahip bulundukları

         hak ve yükümlülükler , silah altında bulundukları süre içinde askıda kalır.

                d)Üç aydan fazla aidat ödemeyen üyeler, Sendikaca sağlanan hak, faaliyet  ve hizmetlerden

                   yararlanamaz, seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. Bu gibiler, ayrıca, Sendikadan ve   

                   Sendika kanalıyla üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlardan aldıkları kimlik belgelerini iade

                   etmek zorundadırlar. Aidatların ödenmesi halinde tüm üyelik hakları tekrar kazanılır.

                e) Sendika üyesi işçinin geçici olarak işsiz kalması veya sendika faaliyet alanı içinde kalmak

                   koşuluyla başka bir işyerine geçmesi sendika üyeliğini etkilemez.Sendika üyesinin bir yılı

                   geçmemek üzere işsiz kalması üyeliğini etkilemez

 

MADDE 10. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :   

         Sendika üyelerinin sendikadan çıkarılma kararı Genel Kurulca verilir.

         Çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır :

 1. Sendika programı ile Ana Tüzük hükümlerine ve tüzük uyarınca hazırlanmış bulunan

yönetmeliklere uymamak ,

 1. Grev ve Toplu iş sözleşmesi hükümlerine , sendika organlarının yazılı karar ve

talimatlarına aykırı hareket etmek ,

     c) Sendikaya kayıt ve kabul koşullarını kaybetmek ve bu koşullara aykırı hareket etmek ,

     d) Ulusal çıkarlara aykırı hareket etmek ,

     e) Aylık üye aidatını üç aydan fazla ödememek. (Bu üyelerin üyelikten çıkarılmaları          konusunda Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.)

         Bu gibiler, ayrıca, Sendikadan ve Sendika kanalıyla üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlardan            aldıkları kimlik belgelerini iade etmek zorundadırlar.

         Üç aydan fazla aidat borcu bulunması nedeniyle üyelikten çıkarılanlar, ayrıca üyelik          dönemlerine ilişkin aidatlarını ödemekle yükümlüdürler. Sendikaca, aidat borçlarını          ödemeyenler hakkında, borçların tahsili amacıyla yasal işlem yapılabilir.

                f)İş kolunu değiştirenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer

 

MADDE 11. ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYA İTİRAZ:

                 Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir.Karar, e-Devlet kapısı üzerinden

                 Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir.Çıkarılma kararına

                 karşı üye ,kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz

                 edebilir.Üyelik,çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

 

MADDE 12. ÜST KURULA ÜYE OLMA - ÜYELİKTEN AYRILMA :

                   Üst kuruluş üyeliğine başvuru genel kurul kararına bağlıdır. Üst kuruluş üyeliği, tüzükte

                   belirlenen yetkili organın kabulüyle kazanılır. Aynı zamanda birden fazla üst kuruluşa üye

                   olunamaz. Aksi hâlde sonraki üyelikler geçersizdir.

                   Üst kuruluş üyeliğinden çekilme genel kurul kararına bağlıdır. Çekilme, üst kuruluşa bildirim

                   tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.

                   Üye olma, üyelikten çekilme ve çıkarılma kararları, üst kuruluş tarafından bir ay içerisinde

                   Bakanlığa bildirilir.

 

                                   SENDİKANIN ORGANLARI

MADDE 13. ZORUNLU ORGANLAR :

      A) Genel Merkez :

                  a) Sendika Genel Kurulu

      b) Sendika Yönetim Kurulu

      c) Sendika Denetim Kurulu                             

      ç) Sendika Disiplin Kurulu                                                                                4/23

                                                                                                                                    

                 B) Bölge Şubeleri :

      a) Bölge Şube Genel Kurulu

      b) Bölge Şube Yönetim Kurulu

      c) Bölge Şube Denetim Kurulu

      ç) Bölge Şube Disiplin Kurulu

     C) Şubeler :

      a) Şube Genel Kurulu

      b) Şube Yönetim Kurulu

      c) Şube Denetim Kurulu

      ç) Şube Disiplin Kurulu

     D) İstişari Organlar :

                  a) Başkanlar Kurulu

MADDE 14. SENDİKA GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ :

   A) Sendika Genel Kurulu ,kuruluşun en yüksek ve yetkili organı olup, Bölge Şube ve Şube          açılıncaya kadar :

     a) Üç aydan fazla borcu olmayan üyelerin toplam sayısı 1000'den az ise üyelerden,      b) Bu tür üyelerin üye sayısı 1000'den fazla ise 200 delegeden oluşur.

     B) Bölge Şube açılması halinde, Sendika Genel Kurulu Bölge Şubelerin Genel Kurullarından

         seçilecek 200 delegeden oluşur. Bu durumda, Bölge Şubelerin delege sayısı, Bölge

                    Şubelerin toplam üye sayılarına orantılı olarak belirlenir.

     C) Sadece Şube açılması halinde, Sendika Genel Kurulu, Şubelerin Genel Kurullarından

          seçilecek 200 delegeden oluşur. Bu durumda,  Şubelerin delege sayısı, üye sayılarına

          orantılı olarak belirlenir.

     D) Sendika Yönetim ve Denetim Kurullarının asil üyeleri, kendi Genel Kurullarına delege

          olarak katılır,

               E) Delege seçimleri üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına

                    tüzük hükümlerine göre yapılır.

                    Genel kurul dışında yapılan delege seçimlerine seçim sonuçlarının ilanından sonra iki gün

                    içinde yapılacak itirazlar, mahkeme tarafından kesin olarak karara bağlanır. Delege

                    seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesi hâlinde, seçimler on beş gün içinde yenilenir.

 

MADDE 15. SENDİKA GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI ESASI :         

Sendika Genel Kurulu dört yılda bir toplanır. Genel Kurul Toplantısı ,

Sendika Genel Merkezinin bulunduğu yerde ,Yönetim Kurulunca saptanacak gün ve saatte toplanır.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Toplantısının , gündem , yer ,

gün ve saati,en az on beş gün önce ,Sendikanın resmi internet  sitesinin ana sayfasında  ilan edilir.

         İki Genel Kurul Toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu ,yeminli mali

                    müşavir raporu  ,denetleme  Kurulu raporu ve gelecek döneme ilişkin bütçe teklifi, Genel

                    Kurula katılacaklara,  toplantı tarihinden onbeş gün önce gönderilir.

         Genel Kurul  katılma hakkı bulunan üyelerin  salt çoğunluğuyla toplanır.İlk toplantıda yeterli

         sayı sağlanamazsa , ikinci toplantı en çok onbeş gün sonraya bırakılır. Mülki amirliğe

                    bildirim ve gazete ilanı hakkındaki fıkra aynen tekrarlanır. Ancak ikinci toplantıya

                    katılanların sayısı,(üye/delege) tam sayısının üçte birinden az olamaz.

         Genel Kurula çağrı,Yönetim Kurulu tarafından yapılır.Genel Kurul Toplantısı,ilan edilen  

                    yer ,gün ve saatte yapılır.

         Genel Kurul Toplantısında ,yalnız gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde

                    eklenmesi , Genel Kurula katılanların  1/10 ' unun yazılı teklifiyle mümkündür.     

         

                   Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yapılan yoklama ile yeterli çoğunluk

                    belirlendiğinde ,Sendika Genel Başkanı ve onun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu

                                                                                                                                              5/23

                    üyesi Genel Kurul Toplantısını açar.Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan,bir başkan

                    vekili  ve iki katip üye seçilir. Divan seçimi açık oyla yapılır.

 

MADDE 16. SENDİKA GENEL KURUL KARAR NİSABI :

         Genel Kurul karar nisabı , toplantıya katılan (delege/üye) sayısının salt çoğunluğudur.

                    Tüzük değişikliği, fesih, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslararası  kuruluşun

                    kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme

                    hâllerinde karar yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

.

MADDE 17. SENDİKA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU :

       Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hâllerde

                  yada genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine altmış gün içinde

                  yazılı istekteki konuları öncelikle görüşmek üzere toplanır. Talep tarihi itibarıyla olağan genel

                  kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula

                  gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

 

MADDE 18. SENDİKA GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ :

                   1)Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

                   a) Organların seçimi

                   b) Tüzük değişikliği

                         c) Yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili

                       makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular

                       hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi

                   ç) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları ile yeminli mali müşavir raporlarının

                       görüşülmesi

                   d) Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun ibrası

                   e) Bütçenin kabulü

                         f) Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı,

                      tazminat,  ödenek ve yolluklar ile sosyal hakların belirlenmesi

                  

                   g) Taşınmaz satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim

                       kuruluna yetki verilmesi

                   ğ)Üst kuruluş kurucusu olma, üst kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme

                   h)Şube açma, birleştirme veya kapatma, bu konuda tüzükte belirlenen esaslar

                      doğrultusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

                  ı) Birleşme veya katılma

                        i) Uluslararası kuruluşun kurucusu olma, uluslararası kuruluşlara üye olma veya üyelikten

                     çekilme

                   j) Kuruluşun feshi

                       k) Mevzuat veya tüzükte genel kurulca yapılması  öngörülen diğer işlemleri yerine getirme,

                     üyelikten çıkarılma kararları nın ve  başka bir organa bırakılmamış konuları karara

                      bağlama                                

                                                                                                                                                                                                        

                         2) Şube genel kurulları, sadece birinci fıkranın (a), (ç), (d) ve (k) bentlerinde belirtilen

                     görevleri yerine getirir. Şube genel kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

 

                                                                                                                                             6/23

 

MADDE 19. SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN NİTELİKLERİ :

         Sendika yöneticisi olabilmek için medeni hakları kullanmaya ehil olmak gereklidir.

                    Ancak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde

                    belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

                    güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,

                    suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden

                    mahkûmiyeti bulunanlar sendika yöneticisi olamaz

 

MADDE 20. SENDİKA YÖNETİM KURULU :

Sendika Yönetim Kurulu ,Genel Kurulda gizli oyla seçilecek Genel Başkan ,Genel Sekreter

         ve Genel Mali Sekreter olmak üzere üç üyeden oluşur.

         Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

 

MADDE 21. SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

         Yönetim Kurulu ,Sendikanın ,Genel Kuruldan sonra en yetkili organıdır. Sendikayı

                     temsil yetkisi Yönetim Kurulu adına Genel Başkan tarafından kullanılır.

                   Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri :

     a) Üyeleri adına toplu iş sözleşmesi akdetmek ,

     b) Uyuşmazlık çıkarmak ,

     c) Grev kararı almak ve uygulamak ,

     d) Tüzüğü yorumlamak ve uygulamak ,

     e) Kurul kararlarını uygulamak ,

     f) Genel Kurulu toplantıya çağırmak ,

     g) Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Tahmini Bütçeyi hazırlayarak  Genel Kurul ' a sunmak ,

     h) Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak ,

     ı) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yaparak karara bağlamak ,

     j) Yurt içi ve dışı işçi kuruluşlarına ve diğer toplantılara gidecek üyeleri belirlemek ,

     k) Sendika üyeliği için yapılan başvuruları kabul veya reddetmek ,

                l) Yönetim Kurulu üye sayısının toplantı nisabının altına düşmesi veya diğer bir sebeple

        infisah etmiş bulunan Bölge Şube ve Şube Yönetim Kurullarının yerine seçim yapılabilmesi   

        için gerekli işlemleri yapmak , gerekli tedbirleri almak ,

     m) Kanun ,toplu sözleşme ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara

                    gidecek üyeleri seçmek ,

     n) İş anlaşmazlıklarında , ilgili makam , merci , uzlaştırma ,arabulucu ve hakem kurullarına ,

         iş mahkemelerine v.s. yargı organlarına başvurmak , mütalaa vermek ve onlardan talepte

         bulunmak ,

     o) Üyelerini temsilen , üyelerinin çalışma hayatından , mevzuattan , toplu iş sözleşmesinden ,          hizmet akitlerinden , örf ve adetten doğan hakları ile sigorta haklarını , işverenler , diğer

         şahıs ve kuruluşlarla görüşmek , anlaşma yapmak ,dava etmek , bu sebeple açılmış          davalarda husumete ehil olmak , ibra etmek ,

     p) Tüzükte belirtilen sendikal amaçları gerçekleştirmek için, gerekli bilim ve teknik bürolar

         kurmak , bunun için gerekli eleman sağlayarak atamak ve bunları çalıştırmak , Sendika,

                    Bölge Şube ve Şubelerde çalışacak elemanları atamak ve bunların ücretlerini tespit etmek ,                    çalışma koşullarını belirlemek , sendika bünyesinde çalışan işçiler için sendika adına

                    sözleşme yapmak ,                                                                                           

     r) İşçilerin mesleki bilgilerini artırmak için , milli tasarruf ve verimliliğin gelişmesine , reel

         verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek , sağlık ve spor

                    tesisleri ,kitaplık,basım işi için tesisler kurmak ,

     s) Herhangi bir bağışta bulunmamak koşuluyla üyeleri için Kooperatifler kurmak , ihtiyarlık

         ve işsizlik halleri için ve eğitim amacıyla sandıklar kurmak , nakit mevcudunun %5 ' inden

                   fazla  olmamak üzere bu sandıklara kredi vermek ,kooperatiflere ise nakit mevcudunun

                                                                                                                                              7/23

                 %10 'undan fazla olmamak kaydıyla kredi vermek , nakit mevcudunun %40 ' ından fazla

                   olmamak üzere sınai ve iktisadi kuruluşlara yatırım yapmak ,

     t) Üyelerinin mesleki eğitim , bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışmak , gerek duyulan

         hallerde mesleki ve sendikal sorunların görüşülmesi amacıyla kapalı yerlerde toplantılar

                    yapmak ,

     u) Taşınmaz mal alım ve satımı hususunda alınmış Genel Kurul Kararlarını gerçekleştirmek ,

     ü) Başkanlar Kurulunu toplantıya çağırmak ,Tüzük ve Yönetmelik hükümleri uyarınca Bölge

         Şube veya Şube olağanüstü Genel Kurullarının toplanmasına karar vermek , Bölge  

                   Temsilcilikleri kurmak ve bunlara yeterli eleman atamak ,Sendika Bölge Şube ve Şubesinin

                   faaliyet alanı içindeki işyerleri çalışmalarından dolayı , Bölge Şube ve Şube Yönetim

                   Kuruluna karşı sorumlu olmak üzere temsilcilikler kurmak ve atamak ,

     v) Yönetmelik tasarıları ve tüzük tadil tekliflerini hazırlayıp Genel Kurula sunmak ,

     y) Bölge Şube ve Şube Disiplin Kurullarınca verilen kararları, gerekli gördüğü takdirde,

                   Sendika Disiplin Kuruluna sevk etmek , Sendika adına Bölge Şube ve Şubelerde yapılan

                   sarf ve sair harcamalarda usul ,kanun ,üzük ,yönetmelik uyarınca işlem yapılıp

                   yapılmadığını karara bağlamak , Bölge Şube veŞubelerde çalıştırılacaklar için bütçe

                    dahilinde kadro açmak ,Şube açmak  Bölge Şube veŞube Yönetim Kurullarının görüşünü

                    alarak işyeri temsilcileri atamak veya değiştirmek ,

               z)Yönetmelikler, plan ve programlar gereğince komisyonlar kurmak, Bölge Şube ve Şubelerin

                  idari ve mali denetimini yapmak, demirbaş eşyanın terkini ve Bölge Şube ve Şubelere devri

                  hususlarını karara bağlamak, 6356 sayılı Yasa'nın 6.maddesi uyarınca mahkum olan

                  görevlilerin işine son vermek üzere gerekli işlemleri yapmak, grev ve lokavt süresince

                  Sendika üyelerine yapılacak yardımları belirlemek, Tüzüğün ilgili maddelerinde Yönetim

                  Kurulu'nun görevleri arasında sayılan hususları yerine getirmek, Genel Kurul'ca verilecek

                  diğer görevleri yapmak, Genel Kurul'un görevleri arasına giren hususlar dışında diğer

                  görevleri yerine getirmek, yetkileri kullanmak, Sendikanın tüm nakdi gelirlerini bankalara

                  yatırmak.

 

MADDE 22. SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI :

Yönetim Kurulu en geç ayda bir kez olmak üzere olağan olarak toplanır. Sendika Genel Başkanı  veya onun yokluğunda kendisine vekalet eden Yönetim Kurulu üyelerinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapılır.

         Yönetim Kurulunun toplantı sayısı,üye sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üye

         sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkan'ın katıldığı tarafın oyu

                    geçerli olur.

                    Oyların gizli veya açık olması ,Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

         Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden

         ayrılması halinde , en geç üç ay içerisinde Yönetim Kurulu , yedek üyeleri arasından , en

         çok oy almış olanlardan başlayarak oy sırasına göre Yönetim Kurulu üyeliğine çağrı

                    yapılır.Yönetim Kurulu üye sayısı böylece tamamlandıktan sonra , üye tam sayısının

                    katılmasıyla yapılacak ilk toplantıda ,üyeler kendi aralarından , boşalan yerlere aday

                    olanlar arasında görev bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar.                       

                    Ayrılmalar nedeniyle , yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarıdan

                    aşağı düşmesi halinde , Genel Kurul , mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından bir ay

                     içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının süresi içerisinde yapılmaması halinde , üyelerden

                     birinin başvurusu üzerine İş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme , üyeler

                    arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içerisinde Genel Kurulu  toplamakla görevlendirilir.

 

MADDE 23. GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLER :

     A- Sendika Genel Başkanının Görev ve Yetkileri :

                a)Sendika tüzel kişiliğini , yurtiçi ve yurtdışında temsil eder.Yönetim Kurulu ve Başkanlar

         Kuruluna başkanlık eder. Sendika bünyesinde ,genel hükümler dahilinde kurulacak bütün

         komisyonlara ( Genel Kurulca kurulacak komisyonlar hariç ) Başkanlık eder. Gereği  8/23

                    halinde bu yetkisini ,Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

     b) Genel Başkan ,Sendikanın tüm bürolarının amiri olup , Bölge Şube , Şube dahil her türlü çalışmayı denetleme ve incelemeye yetkilidir.

c) Sendika adına basın toplantısı yapmak , beyanatta bulunmak yetkisi Genel Başkan 'a aittir.Yönetim Kurulu Kararına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği beyanattan bizzat sorumludur.

     ç) Tek imza ile Sendikaya ait tüm yazışmaları yapar ve tek imza ile Sendikanın banka           hesaplarından para çekebilir. Gerekli olan muhasebe ve muamelat evrakını ve ilgili mali belgeleri Mali Sekreterle birlikte imzalar.

     d) Denetim Kurulu Raporunu ,ilk Yönetim Kurulu toplantısına getirmekle görevlidir.

                      e ) Genel Başkan, gereği halinde, bir karar almaksızın ve belgeye dayalı olarak, her yıl

                   için,4857 sayılı İş Yasası'nın 39.maddesine göre belirlenen Asgari Ücretin brüt tutarının on

                   katına kadar bütçe gereği harcamada bulunabilir. Sadece Genel Başkan tarafından

                  yapılacak bu harcama, ilk Yönetim Kurulu Toplantısında Kurul'a bildirilir.

                f) Genel Başkan,Yayın Organının sahibidir.

    B- Sendika Genel Sekreterinin Görev ve Yetkileri :

 1. Sendikanın her türlü yazışmalarını yapmak ve Genel Başkan'ın yokluğunda, Genel Mali            Sekreterle birlikte Sendikanın yazışmalarını imzalamak ve Genel Mali Sekreterle birlikte çift imza  ile Sendika hesaplarından para çekmek, haber almak, Sendika ilke ve amaçlarıyla ilgili yayın, araştırma, istatistikleri derleyip, yapılacak toplu sözleşmelere esas  olmak üzere hazırlamak ve yürütmek.                       

     b) Kendisine bağlı büroların çalışmasını düzenlemek ve denetlemek,

c) Sendikanın iç bünyesinde istihdam olunan personel ile ilgili Yönetmelikleri düzenlemek , Toplu  Sözleşmelerin  uygulanmasından sorumlu olmak,

d) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve kurula getirmek ,

e) Bölge Şube ve Şubelerin sendikal faaliyetlerini düzenlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi

         yerine getirilmesine yardımcı olmak ,

     f) İşçilerin üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemleri gözetmek , üyelik

                    arşivini düzenlemek , üye envanterini çıkarmak .

                g) Bölge Şube ve Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi , yeni şubeler açılması , bazı

                   şubelerin kapatılması hususunda incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organların

         karar alabilmesi için rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ,

    h) Bölge Şube ve Şubeler için delege seçimleri ve Bölge Şube ve Şube kongrelerinin

                   zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardım etmek ,

     ı) Sendika ' nın faaliyet sahası dışında kalmış işyerlerinin sendika bünyesinde

                   örgütlenmesini sağlamak ,

     i) Sendika temsilcilerinin atanması konusunda Bölge Şube ve Şube Başkanları ile istişarede

         bulunmak suretiyle Yönetim Kuruluna öneriler getirmek ,

     j) Örgütlenen işyerlerindeki işçilere , örgütlenmenin yararlarını anlatan kitap , broşür ,    

                   bildiri gibi yayınların dağıtımını sağlamak ve bu konuda Genel Başkanla birlikte çaba

                   harcamak ,     

                k) Eğitim Programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak ,

     l) Yönetim Kurulunca onaylanan eğitim programının uygulanmasını sağlamak ,

    m) Sendika Tüzüğüne ve Yasa esaslarına göre yapabileceği sosyal faaliyetler konusunda

                    Yönetim Kuruluna öneride bulunmak , karar altına alınan faaliyetleri planlamak ve

                    uygulamasını sağlamak ,

     n) Eğitim ve Sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulmasını sağlamak,

     o) Eğitim Seminerlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde , her türlü araştırmaların

                   yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlamak , sendikanın çıkaracağı dergi , broşür,kitap

                   v.s.yayınlar yoluyla üyelerin eğitilmesini sağlamak ,                                            

                p) Genel Başkanın ve Sendika organlarının almış olduğu kararları , vereceği görevleri yerine getirmek,

                 r) Genel Başkan bulunmadığı zamanlarda Genel Başkan ' ın görevlerini üstlenmek. 9/23

              C- Sendika Mali Sekreterinin Görev ve Yetkileri :

     a) Sendikanın , muhasebe işlerini , ilgili Yasa ,Tüzük,Yönetmelikler gereğince yürütmek ,

         devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak ,

 1. Mali dengeyi , düzenleyeceği gelir-gider tablosu ve mizanı, her ay sonunda,Yönetim

Kuruluna sunmak ,

 1. Sendika gelirlerinin toplanması , sarfların bütçe esaslarına göre yapılması , muhasebe

kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesi ve muhasebe bürosunun yönlendirilmesini gerçekleştirmek,

     d) Vergi ve Sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak ,

     e) Şube ve Bölge Şubelere, zamanında harcama avanslarını göndermek ve harcamaların          denetim ve gözetimini yapmak,

     f) Sendikanın taşınır ve taşınmaz , mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının

         usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak ,

     g) Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulunmasını sağlamak ,

     h) Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda , Sendika taşınmaz  ve araçlarını sigorta ettirmek

         ve sigorta poliçelerinin zamanında yapılarak yenilenmesinin sağlanmak ,

     ı) Genel Kurul Kararları doğrultusunda , giderler ve bütçede fasıllar arası aktarmalar          konusunda karar almak üzere Yönetim Kuruluna öneri götürmek,

               j ) Gerekli olan muhasebe evrakını ve ilgili mali belgeleri Genel Başkan'la birlikte imza

                 etmek,Genel Başkan'ın yokluğunda, Genel Sekreter'le birlikte çift imza ile Sendika'nın

                 banka hesaplarından para çekmek ve Sendika'ya ait yazışmaları imzalamak.

     k) Genel Kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlamak ve Yönetim Kuruluna

         sunmak ,

     l ) Sendika gelirlerini, Yönetim Kurulu'nca belirlenecek banka hesaplarına yatırmak.

      m) Yönetim Kurulu'nun bilgisi dışında, Sendika kasasında, 4857  sayılı İş Yasası'nın

                   39.maddesine göre belirlenen Asgari Ücretin aylık brüt  tutarının 10 katından fazla para

                   bulundurmamak.

               n)Sendika Yönetim Kurulu üyelerinin  6356 sayılı Yasa’nın 29. maddesinin 4.fıkrası gereğince

                  düzenleyip notere verecekleri mal bildirimlerine ait belgeleri , Yönetim Kurulu Karar

                  Defterinin özel bir  sayfasına kayıt etmek ve bu belgeleri Denetim Kuruluna vererek ilgili

                  sayfayı imzalatmak,

               o) Yasa gereğince , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesi gereken evrak ve

         belgeleri , zamanında ve tam olarak bildirmek ve göndermek ,

     ö) Sendika giderlerinde tasarruf amacıyla alınabilecek önlemler hakkında Yönetim Kuruluna

         önerilerde bulunmak ,

     p) 6356 sayılı Yasa’nın 18. maddesi gereğince sendika aidatının üyelerden makbuz karşılığı          toplanması ve ücretlerden kesilip zamanında sendikaya gönderilmesinin sağlanması          amacıyla  gerekli her türlü işlemi yapmak ,

     r) Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmek.          

 

MADDE 24-SENDİKA DENETLEME KURULU

                Sendikanın denetimi, kanun ve kuruluşun tüzük hükümlerine göre denetleme kurulları

                tarafından yapılır. Denetimde, yönetim ve işleyişin, gelir, gider ve bilançoların ve bunlarla ilgili

                işlemlerin kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygunluğu incelenir.

                 Denetleme Kurulunun kuruluş ve çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Denetleme Kurulu ,Genel Kurul tarafından ,Sendika Yöneticisi niteliklerini taşıyan üye  

 veya delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 asil ,3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu

                asil üyeleri , yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir Başkan ve Raportör seçerler,

              b)Denetleme Kurulu toplantılarına yalnız asil üyeler katılır. Asil üyelerden bir yada birkaçının

kurul üyeliğinden ayrılmaları halinde , yedek üye seçiminde en çok oy alandan başlanarak

yedek üyeler göreve çağrılır. Denetlemenin yapılabilmesi için , kurul üyelerinden en az                      

                                                                                                                                       10/23                                                                                                                                                                             

ikisinin toplantıya katılması zorunludur. Denetleme  Kurulu kararlarını oy çokluğuyla alır. oyların eşitliği halinde Başkanın katılacağı tarafın oyu geçerlilik kazanır.

                   Resmi kayıtlar sendika merkezinde denetlenir. Denetleme amacıyla evrak ve kayıt  sendika

                   dışına çıkarılamaz.

              c)Denetleme Kurulu, Sendika Tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetim yapar. Yapacağı

                 idari ve mali denetimde, yönetim ve işleyişin, gelir ve giderleri bunlarla ilgili işlemlerin kanun,

                 tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığını inceler. Ara raporunu Sendika Genel

                  Başkanlığına verir.

                   Dönem sonu raporunu Genel Kurul'a sunar.Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul

                   kararlarına göre yapılıp yapılmadığını denetler. Sendika Yönetim Kurulunun çağrısı

                  üzerine, Bölge Şube ve Şubelerde gerekli denetimi yapar. Sendika Yönetim Kurulundan,

                  Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını ister. Sendika Tüzüğünde gösterilen diğer

                  denetleme görevlerini yapar.

             d)Denetleme Kurulu , yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında , Sendikanın mali işlerinde  

usulsüzlük yada yolsuzluk gördüğü taktirde , durumu Yönetim Kurulu Başkanlığına raporla bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere gerek görüldüğü taktirde , yukarıda belirtilen eylemleri işleyenler hakkında görevden el çektirilmesini ister.

                   Denetleme Kurulunun bu isteğinin Yönetim Kurulunca kabul edilmemesi ve usulsüzlük

                   yaptığı iddia olunan yöneticilerin göreve devam etmesi halinde , Denetleme Kurulu ,

                   Sendika  Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasını

                   isteyebilir.

                   Görevden bu yolla el çektirilenler , Genel Kurulun vereceği karara göre, göreve iade

                   edilebilecekleri gibi , ihraç da olunabilirler. Göreve iade olunmaları halinde , açıkta geçen

                   süreye ilişkin alacakları Sendikaca ödenir.

                  Geçici olarak görevden el çektirme süresi 30 günden fazla olamaz. Bu süre içerisinde

                   Denetleme Kurulu gerekli incelemeyi bitiremezse , süre bir defaya mahsus olmak üzere

                   30 gün daha uzatılır.

               e) Dış Denetim: gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç iki yılda bir 1/6/1989 tarihli

                    ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa

                   göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce yapılır. Bu denetimin yapılmış

                   olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

              f)Sendika ;faaliyet, yeminli mali müşavir ve denetleme kurulu raporları ile genel kurul

                  kararlarını Sendikanın resmi internet sitesiin ana sayfasında derhâl yayınlar.

 

MADDE 25. SENDİKA DİSİPLİN KURULU :

         Sendika Disiplin Kurulu , Sendika Genel Kurulu tarafından ,bu Tüzüğün 19. maddesinde

         sayılan niteliği taşıyan üye ya da delegeler arasından seçilen 3 asil 3 yedek üyeden

                    oluşur. Disiplin Kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda bir Başkan ve bir Raportör

                    seçerler.                                                                                                       

         Disiplin Kurulu asil üyelerinden bir yada bir kaçının kurul üyeliğinden ayrılmaları          halinde, en çok oy alandan başlayarak yedek üyeler göreve çağrılır.

                    Disiplin Kurulu ,Yönetim Kurulunun kararıyla toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az

         iki üyenin toplantıya katılması gereklidir. Kurul kararlarını çoğunlukla verir.Oylarda eşit-

lik olması halinde, Başkanın katıldığı tarafın oyu geçerlilik kazanır. Disiplin Kurulu , ilgilinin savunmasını aldıktan sonra kararını verir ve konuya ilişkin raporunu Sendika Genel Başkanlığına iletir.

         Disiplin Kurulu , Sendika Tüzüğüne , amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği öne sürülen

         Sendika,Bölge Şube ve Şube Yöneticileri ile üyeler hakkında soruşturma yaparak kınama ,

         geçici işten el çektirme , geçici çıkarma ve ihraç cezası verir ve gereği yapılmak üzere

                    durumu Sendika Yönetim Kuruluna bildirir. Ancak ihracı gerektiren suçlar hakkında

                    hazırladığı raporu gerekçeleriyle birlikte Genel Kurula sunulması amacıyla Sendika Genel

Başkanlığına verir.                                                                                11/23

 

MADDE 26. SENDİKA BAŞKANLAR KURULU :

         Başkanlar Kurulu , Bölge Şube Başkanları ,Şube Başkanları ile Sendika Yönetim

                    Kurulundan oluşur.Kurula Sendika Genel Başkanı yada görevlendireceği Sendika Yönetim

         Kurulu üyelerinden biri başkanlık eder.

         Kurul , Sendika Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine 3 ayda bir , gereği halinde de

                   olağanüstü olarak toplanır.

         Başkanlar Kurulu :

     a) Şubelerin yerel sorunlarını dile getirir ve bu konuda yetkili kurullara öneride bulunur.

     b) Toplu iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve uygulanması hakkında görüşlerini bildirir.

     c) Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alarak çalışmaları daha verimli hale getirmek için

         önerilerde bulunur.

     d) Çalışma hayatını ilgilendiren yasa , tasarı ve diğer mevzuat üzerinde görüşlerini ortaya

         koyar.

     e) Sendika çalışmalarıyla ilgili görüşlerini açıklar.

     f) Sendikanın genel politikası hakkında istişarede bulunarak görüşlerini açıklar.

     g) Şube ilişkileri ve ortak konular hakkında şubeler arası dengeyi sağlayıcı önerilerde

         bulunur.

         Başkanlar Kurulunca ortaya konulacak görüşler ,Sendika Yönetim Kurulunca

                   değerlendirilir.

SENDİKA BÖLGE ŞUBELERİ

MADDE 27. BÖLGE ŞUBELERİNİN KURULUŞ ESASLARI :

         Bölge Şubeleri , Sendika Yönetim Kurulu kararıyla kurulur. Genel Kurul kararıyla          birleştirilir ve kapatılır.

         Genel Kurulun bu konudaki kararları , Sendika Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

 

MADDE 28. BÖLGE ŞUBE GENEL KURULUNUN ŞEKLİ :

         Bölge Şube Genel Kurulu , bölgenin en yüksek ve yetkili organı olup , bölge şubeye bağlı

         şubelerin genel kurullarından seçilecek , seçilecek 150 delegeden ve bölge şubenin          yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşur. Şubelerin delege sayıları üye sayılarına

         orantılı olarak belirlenir.

 

MADDE 29. BÖLGE ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI

                   ESASLARI :

Bölge Şube Genel Kurulu , dört  yılda bir Sendika Yönetim Kurulunun onayını       almak koşulu ile ve Sendika Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce olmak üzere ,  bölge Şubenin faaliyette bulunduğu mahalde , Bölge Şube Yönetim Kurulunun tespit

                   edeceği yer ,gün ve saatte toplanır.

                    Bölge Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündem,yer,

gün ve saati en az 15 gün önce o mahalde yayınlanan bir gazete ile , o mahalde gazete yayınlanmıyorsa , mahalli olanak ve araçlardan yararlanmak sureti ile ilan olunur. Bu durum,ayrıca mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

         Bölge Şube Genel Kurullarının toplantı esas ve usulleri ile karar nisabı hakkında sendika

         genel kurulları için uygulanan esaslar uygulanır.

MADDE 30. BÖLGE ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU :   

                    Bölge Şube Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da

                    Genel Kurul Delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine , Bölge Şube Genel Kurulu

                    olağanüstü olarak toplanır.

                    Bu istemde , toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri   ile belirtilir.                                            .                    Genel Kurula çağrı  Sendika Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

                   Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte

                    bulunulamaz.

MADDE 31. BÖLGE ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ :

         Bölge Şube Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:                12/23

     a) Organların seçimi ,

     b) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ,

               c) Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası ,

               d) Sendika Genel Kuruluna delege seçimi ,

     e) Mevzuat ve Tüzükle belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi başka bir organa

                   bırakılmamış konuların karara bağlanması ,

     f) Bölge Şube Genel Kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

 

MADDE 32. BÖLGE ŞUBE YÖNETİM KURULU :

         Bölge Şube Yönetim Kurulu , Bölge Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla ,

                   19. maddede belirtilen niteliklere sahip genel kurul delegeleri arasından seçilir.

         Bölge Şube Yönetim Kurulu , bir Başkan , bir Sekreter ,bir Mali Sekreter, bir

                   Örgütlenme  Sekreteri, ve bir Eğitim Sekreteri olmak üzere beş kişiden oluşur.

         Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

 

MADDE 33. BÖLGE ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

         Bölge şubeyi temsil yetkisi, yönetim kurulu adına , Başkan tarafından kullanılır.

                    Yasaların,Sendika Tüzüğünün ve Sendika Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde

                    bölge şubenin yönetilmesi yönetim kuruluna aittir.

         Bölge Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır :

                   a)Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ,harcama yetkisi dahilinde bulunan

                      harcamaların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak ve bunları karara    

                      bağlanmak,harcamalarla ilgili belgelerin birer örneğini harcama yapılan ayı izleyen ayın

                      onbeşine kadar Genel Merkeze göndermek ,

                  b) Bölge Şube Genel Kuruluna sunulan çalışma raporunu hazırlamak ,

                  c) Bölge Şube sınırları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı bölge şubeyi temsilen

                      her türlü işlemleri yapmak ,

                  d)Bölge şubede çalıştırılacak personel için kadro açılmasını Sendika Yönetim Kurulundan

talep etmek ,

                  e)Bölge Şubeye bağlı Şubeler ve işyerleri ile bölge şube sınırları içinde gelişen her türlü

sendikal uyuşmazlıkların çözümünde gerekli çalışmaları göstermek ,

                  f)Sendika üyeliği için bölge şubeye başvuran işçilerle , şubelerden gönderilen

üyeliklerin,kabul veya reddi hakkında karar verilmesini sağlamak üzere Sendika Genel Merkezine  iletmek ,

                   g)İşyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcilerinin atanmasını sağlamak için, bu konuda

şubelerden gelen teklifleri inceleyip Sendika Genel Merkezine iletmek ,

                  h) Bölge Şube sınırları içinde kalan işyerlerinde çalışan üyelerin her türlü başvurularını

                    incelemek , ilgili mercilerle ilişki kurarak sonuçlandırmaya çalışmak , çözümlenemeyen

                    konuları Genel Merkeze bildirmek ,

                  ı)6356 sayılı Sendikalar Yasası 'nın 18.. maddesi uyarınca , sendika aidatının makbuzla

                 toplanması,ücretlerden  kesilmesi ve işverenlere  üye listelerinin zamanında gönderilmesi

                 için şubelere  talimat vermek ve bu listeleri kontrol ederek Genel Merkeze göndermek ,

                j) Gerek duyulan hallerde mesleki ve sendikal sorunların görüşülmesi  amacıyla kapalı

                  yerlerde toplantılar yapmak , Bölge Şube Genel Kurulunca ve sendika yet kili organlarınca

                  verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 34. BÖLGE ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI :

         Bölge Şube Yönetim Kurulu , ayda bir olağan olarak toplanır. Bölge şube Başkanı ya da

         yokluğunda kendisine vekalet eden şube yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine

                    olağanüstü olarak toplanır.Bölge Şube Yönetim Kurulunun toplantı üye sayısı üye tam

                    sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyenin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların

                    eşitliği  halinde , toplantı başkanının katıldığı tarafın oyu geçerli olur. Oylamanın gizli yada

                    açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Bölge Şube Yönetim Kurulu

                     üyelerinden bir yada bir kaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden           13/23

                   ayrılmaları halinde, tüzüğün 22. maddesi hükmü uygulanır.

MADDE 35. GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLER :     

    1) Bölge Şube Başkanının Görev ve Yetkileri :

         Bölge Şubeyi , Bölge Şube Başkanı temsil eder. Bölge şube başkanı , bölge şube yönetim          kuruluna ve bölgede kurulacak komisyonlara Başkanlık eder. Gereği halinde bu          komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden her hangi birine devredebilir.

         Bölge Şube Başkanı , bölge şubedeki bütün büroların amiri olup , her türlü çalışmaları

                    denetlemeye ve incelemeye yetkilidir.

         Sekreter ile bölge şube yazışmalarını mali sekreterle, muhasebe evraklarını ve diğer

                    evrak ları imzalar.

         Bölge Şube Başkanı , bölge şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her

                    Türlü önlemi alır.

     2) Bölge Şube Sekreterinin Görev ve Yetkileri :

         Bölge Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda , başkanın görev ve yetkilerini kullanır.

Bölge Şubenin yazışmalarını yapmak , bölge şube dahilinde araştırma ve istatistikleri

derlemek , yapılacak toplu iş sözleşmeleri ile ilgili bilgileri toplamak ve düzenlemek , bölge

         şube içindeki büroların ve bu bürodaki personelin çalışmalarını düzenlemek ve kontrol

                    etmek Bölge Şube Sekreterinin görevidir.

                3) Bölge Şube Mali Sekreterinin Görev ve Yetkileri :        

        Bölge şubenin mali işlerini yürütmeye , muhasebe kayıtlarını düzenlemeye yetkili ve

                     sorumludur.

     4) Bölge Şube Örgütlenme  Sekreterinin Görev ve Yetkileri :         

                     Bölge Şube kapsamındaki şubelerin ve işyerlerinin teşkilatlandırma çalışmalarına ve

                    sendikal faaliyetlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak , üyelik kayıtlarını düzenlemek ,

                    yeni açılacak şubelerin çalışma alanlarını düzenleyerek Bölge Şube Yönetim Kuruluna

                    sunmak.

     5) Bölge Şube Eğitim Sekreterinin Görev ve Yetkileri :

         Bölge sınırları içinde eğitim programlarını hazırlamak ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.

         Kendisine bağlı büro ve personelin çalışmalarını düzenlemek.                    

                                                                                                                                           

MADDE 36. BÖLGE ŞUBE DENETLEME KURULU :

     a) Bölge Şube Denetleme Kurulu , Genel Kurul tarafından Tüzüğün 19. maddesinde sayılan

niteliğe sahip üye ve delegeler arasından seçilen 3 asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadarda yedek üye seçilir.

         Denetleme  Kurulu , Sendika Denetleme Kurulunun çalışma şeklini düzenleyen Tüzüğün

 1. addesi hükümlerine kıyasen çalışır.

                  b)Bölge Şube Denetleme  Kurulu , Bölge Şube Yönetin Kurulunun çalışmalarının yetkili

 organların kararına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler. Sendika Tüzüğüne uygun

         olarak gerekli denetimi yapar. Ara raporunu Bölge Şube Başkanlığına verir. Dönem sonu

         raporunu da Bölge Şube Genel Kuruluna sunar. Gerekli görüldüğü hallerde , Denetleme

                    Kurulu raporunu Sendika Genel Başkanlığına gönderir.

                c)Gerektiğinde , Bölge Şubeye bağlı şubelerin denetimini de yapar.      

 MADDE 37. BÖLGE ŞUBE DİSİPLİN KURULU :

         Bölge Şube Disiplin Kurulu , Bölge Şube Genel Kurulu tarafından Tüzüğün 19.

                    maddesindeki niteliklere sahip üye veya delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 asil

                    üyeden oluşur.Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.Bölge Şube Disiplin Kurulu , sendika  

                    tüzüğüne , amaç ve ilkelerine aykırı davrandığı öne

         sürülen Bölge Şube ve bağlı Şubelerin yöneticileri ile sendika üyeleri hakkında soruşturma

         yapar ve uyarı ya da kınama cezalarından birini verir. Sonucunu Bölge Şube Genel

                    Kuruluna iletir. Bölge Şube Disiplin Kurulu , sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında

                     hazırlayacağı  raporları , Sendika Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere Bölge Şube

                     Başkanına sunar.Bölge Şube Disiplin Kurulunun toplantı ve karar nisabı kurul üye

                     sayısının saltçoğunluğudur.                                                             14/23

                                                                            

 

MADDE 38. ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI :

         Şubeler , Sendika Genel Kurulunun  kararıyla kurulur. Genel Kurul kararıyla birleştirilir

                    yada kapatılır.

         Genel Kurulun bu konudaki  kararları , Sendika Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

 

MADDE 39. ŞUBE GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ :

        Şube Genel Kurulu , şubenin en yüksek ve yetkili organı olup , şubenin çalışma alanı içine

giren ve aidatlarını düzenli olarak ödeyen üye sayısı 500'den az ise üyelerden, 500'den fazla  ise  100 delegeden ve Şube Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden oluşur. Delege seçimleri Tüzük hükümleri uyarınca yapılır.

 

MADDE 40. ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI ESASLARI :

 Şube Genel Kurulu , 4 yılda bir, Sendika Yönetim Kurulunun onayını almak          koşuluyla ve Bölge Şube Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce olmak üzere ve Şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, Şube Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır.

        Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul toplantısının gündem,yer,gün ve

        saati en az onbeş gün önce o mahalde yayınlanan bir gazetede ilan olunur.O mahalde

                   gazete yayınlanmıyorsa , mahalli olanak ve araçlardan yararlanmak yoluyla da ilan

                   yapılabilir.

        Durum ayrıca mahallin en büyük Mülki amirine yazıyla bildirilir.

        Şube Genel Kurullarının toplantı esas ve usulleri ile karar nisabı hakkında Sendika Genel

        Kurulu için uygulanan usuller geçerlidir.

 

MADDE 41. ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU :

     a) Sendika Yönetim Kurulu kararı ile ,

     b) Şube Yönetim Kurulu ya da Sendika Denetleme Kurulunun teklifi ve Sendika Yönetim

                    Kurulunun onayı ile ,                                                                                 

     c) Düzenli aidat ödeyen üye sayısı beşyüz ' den az şubelerde , üyelerin ; Üye sayısı

                   beşyüz ' den çok olan şubelerde delegelerin beşte birinin yazılı istemi ile , ( Bu

                   istemde ,  toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir.)

 1. Şube Yönetim Kurulu üye sayısının , yedekleri dahil toplantı yeter sayısının altına

 düşmesi halinde ,40. maddedeki esaslara göre toplanır.

         Olağanüstü genel kurullarda , gündem dışı konular görüşülemez , teklifte bulunulamaz.

 

MADDE 42. ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ :

         Şube Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :

     a) Organların seçimi ,

     b) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi ,

                c) Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası ,

     d) Sendika Genel Kuruluna veya Bölge Şube Genel Kuruluna delege seçimi ,            

                e) Mevzuat ve Tüzükle belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi başka bir organa

                    bırakılmamış konuların karara bağlanması .

 

MADDE 43. ŞUBE YÖNETİM KURULU :

         Şube Yönetim Kurulu , Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla Tüzüğün 19. maddesinde

         belirtilen niteliklere sahip , genel kurulu oluşturan üye veya delegeler arasından seçilen bir

         Başkan , bir Sekreter ve bir Mali Sekreter olmak üzere üç asil üyeden oluşur. Asil üye

                    kadar yedek üye seçilir.

                                                                                                                                   15/23

 

MADDE 44. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

         Şubeyi temsil görev ve yetkisi Yönetim Kurulu adına , Başkan tarafından kullanılır.

         Yasaların , Sendika Tüzüğünün ve Sendika Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde

         şubenin yönetilmesi Yönetim Kuruluna aittir.

         Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Şunlardır :

 1. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak , harcama yetkileri dahilinde

bulunan harcamaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve bunları karara bağlanmak ,

          harcamalarla ilgili kararların onaylı birer örneğinin harcama belgesi ile birlikte incelemek

          ve gereği yapılmak üzere , harcamanın yapıldığı ayı izleyen ayın onbeşine kadar bölge

                    şubesine göndermek,

                b) Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak ,

     c) Şube sınırları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen her türlü

                    işlemleri yapmak ,

     d) Şubede çalıştırılacak personel için kadro açılmasını Sendika Yönetim Kurulundan talep

         etmek ,

     e) Şube sınırları içinde oluşan her türlü sendikal uyuşmazlığın çözümü için gerekli çalışmayı

         yapmak ,

     f) Sendika üyeliği için , şubeye başvuran işçilerin üyeliklerinin kabul ya da reddi hakkında

         karar verilmesini sağlamak üzere , başvurunun başvuru tarihini izleyen üç iş günü içinde

         bölge şubeye iletilmesini sağlamak ,

     g) İşyeri sendika temsilcisi ve baş temsilcilerinin atanması ya da değiştirilmesi hususunda

         bölge şubeye teklifte bulunmak ,

     h) Şube kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan üyelerin her türlü başvurularını incelemek ,

         işverenler ve ilgili mercilerle ilişki kurarak sonuçlandırmaya çalışmak,mahalli

                    görüşmelerle çözümlenemeyen konuları bölge şubeye iletmek ,

                ı) Gerek duyulan hallerde ,mesleki ve sendikal sorunların görüşülmesi amacıyla kapalı

                   yerlerde toplantılar yapmak , Şube Genel Kurulunca ve sendika yetkili organlarınca

                   verilecek diğer görevleri yerine getirmek .

 

MADDE 45. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI :

         Şube Yönetim Kurulu ayda bir olağan olarak toplanır. Şube Başkanı yada yokluğunda

         kendisine vekalet eden şube yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı

         yapar.

         Şube Yönetim Kurulunun toplantı sayısı,üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar

         mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde , toplantı başkanının oyu-

         nun katıldığı tarafın oyu geçerli olur.. Oylamanın gizli yada açık yapılması Şube

                    Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Şube Yönetim Kurulu üyelerinden bir yada birkaçının

         herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılmaları halinde tüzüğün 22. maddesi hükümleri

                    uygulanır.                                                                                         

 

MADDE 46. GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLER :

     1- Şube Başkanının Görev ve Yetkileri :

Şubeyi Şube Başkanı temsil eder. Şube Başkanı ,Şube Yönetim Kuruluna ve       

şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Gereği halinde bu komisyonların başkanlığını Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

         Şube Başkanı,şubedeki bütün büroların amiri olup,her türlü çalışmaları düzenlemeye ve

         incelemeye yetkilidir.

         Sekreter ile Şube yazışmalarını mali sekreterde ,muhasebe ve diğer evrakı imza eder.

         Şube Başkanı,çalışmaların eşgüdümünü sağlamak üzere her türlü önlemi alır.

     2- Şube Sekreterinin Görev ve Yetkileri :

         Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır.

         Şube yazışma ve işlemlerinin yürütülmesi , şube bürolarının yönetimi sekretere aittir.

                                                                                                                   16/23

                    Şube Yönetim Kurulunca ve Şube Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine

         getirir.

     3- Şube Mali Sekreterinin Görev ve Yetkileri :

                     Şubenin mali konulardaki tüm işlemlerini yasa ve tüzük hükümleri ile sendikanın yetkili

         organlarının talimatları dahilinde yürütür.

         Şube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

MADDE 47. ŞUBE DENETLEME KURULU :

     a) Şube Denetleme Kurulu , Genel Kurul tarafından tüzüğün 19. maddesinde sayılan niteliğe

         sahip üye ya da delegeler arasından gizli oyla seçilen üç asil üyeden oluşur. Asil üye

                    sayısı kadar da yedek üye seçilir.

         Denetleme  Kurulu , Sendika Denetim kurulunun çalışma şeklini düzenleyen Tüzüğün

         24. maddesi hükümlerine kıyasen çalışır.

     b) Şube Denetleme Kurulu , Şube Yönetim Kurulu faaliyetlerinin yetkili organların

                    kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

          Sendika Tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar. Ara raporunu şube başkanına,

                    dönem sonu raporunu ise Şube Genel Kuruluna sunar.

         Gerekli gördüğü hallerde , denetim raporunu Sendika Genel Başkanlığına da gönderir.

MADDE 48. ŞUBE DİSİPLİN KURULU :

         Şube Disiplin Kurulu , Şube Genel Kurulu tarafından tüzüğün 19. maddesinde sayılan

                    niteliklere sahip üye veya delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 asil üyeden oluşur. Aynı

         sayıda yedek üye seçilir.

         Şube Disiplin Kurulu , sendika disiplin kurulunun çalışması ile ilgili Tüzüğün 25.

                    maddesi hükümlerine kıyasen çalışmalarını yürütür.

         Şube Disiplin Kurulu , Sendika Tüzüğüne , amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği öne

                    sürülen sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar ve uyarı yada kınama cezalarından

                    birini verir,sonucunu Şube Genel Kuruluna ve diğer ilgililere bildirir.

         Şube Disiplin Kurulu , sendikadan çıkarılmayı gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı

         raporları , Sendika Genel Merkezine göndermek üzere Şube Başkanına sunar.

 

MADDE 49. ŞUBE FAALİYETLERİNDE UYULACAK ESASLAR :

         Sendika şubeleri , sendikanın genel ilkelerini zedeleyecek faaliyet ve beyanda

                    bulunamaz lar.

 

MADDE 50. SEÇİMLERDE UYULACAK ESASLAR :

         Sendikanın, Bölge Şube ve şubelerin zorunlu organlarına , 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi  Yasasında ve Tüzükte belirtilen esaslar doğrultusunda ; serbest , eşit , gizli

                     oy ,açık sayım ve döküm  esasına  göre, delege yada üyelerin katılımıyla seçim yapılır.

         Genel Kurul  dışındaki organlara asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

 

MADDE 51. SENDİKANIN GELİRLERİ :

     a) Üyelerinden alınacak üyelik aidatı ,                                                          

                b) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasındabelirtilen dayanışma aidatı ,

     c) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasına göre yapılacak faaliyetler ile

                    eğlence , konser gibi etkinliklerden sağlanacak gelirler ,

     d) Bağışlar ,

     e) Mal varlığı gelirleri , mal varlığı değerinin devir , temlik ve satışlarından doğan

                    kazançlardan ibarettir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasınınbağış alınmayacağını belirlediği

kurum ve kuruluşlardan her ne adı altında olursa olsun ,bağış ve yardım alınamaz.

 

                                                                                                                                  17/23

 

MADDE 52. SENDİKA ÜYELİK AİDATI :

         Sendikaya kayıtlı üyeler,4857 sayılı Yasa’nın 39.maddesine göre belirlenen Asgari Ücretin

                  bir günlük brüt tutarından az olmamak üzere, “bir günlük çıplak ücretleri” tutarında aidat

                  öderler.

                  Aidat kesilmesinin usulleri hakkında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Yasası

                  hükümleri uygulanır. Sendikaca toplu iş sözleşmesi bağıtlanmamış işyerlerinde çalışmakta

                  olan üyelerden,örneği sendikaca hazırlanan makbuzla aidat alınır.

 

MADDE 53. SENDİKANIN GİDERLERİ :

Sendika , amaçları ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz ve bağışta bulunamaz. Sendika,gelirlerinin %10 ' unu üyelerinin mesleki eğitimi ile bilgi ve deneyimlerini artırmak için kullanmak zorundadır.

         Sendika , üyeleri ile çalıştırdığı personel dahil hiç kimseye borç veremez.

         Sendika envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve

                    malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz.

 

MADDE 54. BÜTÇENİN DÜZENLENMESİ :

         Bütçe , Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır. Genel Kurulun onayına sunulur ve kesin

         şeklini alır.

         Bütçe dört yıllık devre için ve her yılı ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır.

         Bütçede her türlü harcamalar , ücretler , taşınır ve taşınmaz mal varlığı karşılıkları ayrı ayrı

         gösterilir.

 

MADDE 55. SENDİKACA TUTULACAK DEFTER , DOSYA VE KAYITLAR :

         Sendika , aşağıda yazılı defter , dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler.

     a) Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi ,

     b) Genel Kurul , Yönetim Kurulu , Denetleme  Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının tarih ve

         numara sırasıyla yazılmasına ilişkin karar defterleri ,

 1. Gelen ve Giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği Gelen ve Giden evrak

    kayıt defterleri ile zimmet defteri ,

 1. Gelen evrakın aslı ,giden evrakların suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak

    dosyaları ,

     e) Aidat,yevmiye,envanter defterleri ile defteri kebir ,

    

                 f) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına

         mahsus dosyalar.

        Yukarıda yazılı defterler, kullanılmadan önce ve  her olağan Genel Kurulu izleyen on beş

                   gün içinde notere onaylattırılır.

.                   Sendika , tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtların yanı sıra , yardımcı defter ve

                    kayıt lar da tutabilir.

         Sendika defter ve belgeleri , ilgili bulundukları yılı izleyen takvim yılından başlayarak on

         yıl süre ile saklanmak zorundadır.

 

MADDE 56. MAL BİLDİRİMİ :

         Sendika Genel Merkez,Bölge Şube ve Şubelerin Başkanları ve yöneticileri,göreve

                    seçildikten sonra üç ay içerisinde , kendilerinin , eşlerinin , velayetleri altındaki çocuklarının

                    6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın  29.maddesinin 4.fıkrası

                    uyarınca ,19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı  Mal Bildiriminde Bulunulması,Rüşvet ve

                   Yolsuzluklarla  Mücadele Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre mal bildiriminde

                   bulunmak zorundadır. Bu bildirimin verildiğini gösteren belgeler ,Sendika Genel Merkez,

                   Bölge Şube ve Şube Denetleme Kuruluna verilir.Bu belgeler Yönetim Kurullarının karar

                   defterinin özel bir sayfasına yazılır.Bu sayfa denetçiler  tarafından imza edilir.                                                                  

                                                                                                                                      18/23

                  Yedek üyeler,mal bildirimlerini , göreve getirildikleri tarihten itibaren iki ay içerisinde  

                   vermek zorundadırlar.

                   Bu zorunluluğa uymayanların Sendika Genel Merkez,Bölge Şube ve Şubelerindeki

                   yöneticilik sıfatları ,bildirim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle sona erer.

                   Mal bildiriminde bulunan kişiler görev süreleri sonunda tekrar seçilseler bile yukarıdaki

                  esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar.

                  Aynı görev süresi için mal bildirimleri bir defaya mahsus olarak verilir.

                 Mal bildiriminde yazılı olanlar açıklanamaz , ancak , yargı mercilerince ve denetleme ve

                  inceleme yetkisine sahip diğer makam , organ ve mercilerce iade edilmek üzere alınabilir.

 

MADDE 57. MAL İKTİSABI :

        Sendika , amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir.

 

MADDE 58. GÖREVLİLERİN ÜCRET , TAZMİNAT VE SOSYAL HAKLARI :

                    a)Sendika Genel Başkanı ücretli profesyonel Yönetici olarak görev yapar. Genel Başkan

 dışında ücretli yönetici kadrosuna alınacak yöneticiler Genel Kurulca belirlenir. Ancak

  bunların ücretli profesyonel Yönetici statüsüne geçecekleri tarih, Sendika Genel Merkez

 Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Sendika Genel Başkanı ve  Genel Merkez, Bölge Şube

 ile Şubelerin Yönetim Kurulu üyeleri ve başkanlıklarında görevli profesyonel yöneticilere

 ödenecek ücretler  ve her türlü ödenek Sendika Genel Kurulu tarafından tespit edilir.Ücretli

                    yöneticilere 8.olağan  genel kurul toplantısını izleyen ay başından başlamak koşuluyla net

                    %20 (yüzde yirmi)  oranında zam yapılır.Bundan sonraki dönemdeki ücret artışları genel

                     kurulda kabul edilen bütçe esasları  çerçevesinde kalmak koşuluyla altı ayda bir artırılır.  

                    Artış tarih ve oranları oranı Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenerek karar altına

                    alınır.

  Vergi Dilimi ve SSK prim oranlarının yükselmesinden kaynaklanan kesinti artışları ve

  yapılacak yasal üzenlemelerle getirilecek  tüm diğer yeni yasal kesintiler Sendikaca

  karşılanır ve ücretli kadroda görev yapan  ücretli yöneticilerin net ücretleri aynen ödenir.

Profesyonel yöneticilerin hizmet ödenekleri hakkında bu maddenin (g) ve (j) fıkrası hükümleri uygulanır. Sendika Yönetim Kurulu üyelerinin, görevleri nedeniyle Genel Merkez dışına çıkmaları halinde, görev süreleri boyunca, yol, yemek, yatak vb. zorunlu giderleri belgelenmek koşuluyla Sendikaca karşılanır.

Belgelenemeyen giderler tutanakla belirlenir. Sendika Yönetim Kurulu üyeleri yurt içinde her  türlü araçla yolculuk yapabilir ve her türlü otelde kalabilirler.Sendika Yönetim Kurulu üyelerine her gün için birinci derecede devlet memuruna ödenen miktar kadar  harcırah ödenir.

                   b)Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek gündelik ve

   yollukların tavanı bütçe esasları dahilinde Sendika Yönetim Kurulunca belirlenir.

                   c)Sendika Genel Merkez , Bölge Şube ve Şubelerinde çalıştırılanların hizmet akitlerini

  yapmaya,feshe,bunlara ödenecek ücret , ödenti,yolluk,tazminat ve tüm diğer sosyal

  haklarını tesbite,bütçe esasları dahilinde Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu husus , tahmini bütçede ve Genel Kurula sunulacak faaliyet raporunda gösterilir.

       d) Sendika , yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik , sigorta ve dinlenme haklarını garanti

         eder.

       e)Sendika Genel Merkez, Bölge Şube ve Şube  Yönetim Kurullarının  ücretle çalışan başkan  ve üyeleri (35) otuz beş işgünü yıllık ücretli izin hakkına sahiptir. Sendikal hizmetlerin gereği olarak kullanılmayan yıllık ücret hakkı Sendika Yönetim Kurulu kararıyla tazminat olarak ödenir. Yıl içerisinde ödenmeyen yıllık ücretli izin tazminatları, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul  Dönemleri sonunda, ilgili ücretli yöneticinin aldığı son ücret üzerinden ödenir.

               f) Yönetim görevi devamında , ücretli kadroda çalışanların sıhhi nedenlerden iş görmezlik

         hallerinde ücretleri , S.G.K.' ca uygulanan tedavi süresince tam olarak ödenir.

    g) Sendika organlarında görevli ücretli yöneticilerin yeniden seçilememe, ölüm, maluliyet

                                                                                                                          19/23

       emeklilik gibi nedenlerle görevden ayrılmaları ya da  başka nedenlerle çekilmeleri, seçime girmemeleri veya ücretsiz yönetici statüsüne geçmeleri halinde yada Olağan Genel Kurul Dönemleri sonunda, kendilerine, ücretli yöneticilikte geçen her bir yıl için, günlük ücretlerinin (her türlü sosyal yardım ve ikramiyeler ile diğer ödemelerin tutarı dahil ) (55) elli beş günlük brüt tutarının neti, hizmet tazminatı olarak ödenir. Vergi ve diğer yasal kesintiler sendikaca karşılanır.

     h)Genel Kurullar hariç , sendika zorunlu organlarında görev alanlar , sendika içinde başka

                    bir göreve seçilemezler. Aksi halde , sendikadaki görevlerinden birini tercih edip bu

                    tercihlerini bir ay içinde kullanmazlarsa , son seçildikleri görev kendiliğinden düşer.

         Sendikanın bağlı olduğu üst kuruluşlarda ücretli yönetici olarak görev alanlar,

                    görevlerinin devam süresince sendikadan ücretsiz izinli sayılırlar.

     ı) Sendikada çalışan personelin kıdem tazminatları konusunda 1475 sayılı Yasa hükümleri

         uygulanır.

     j) Sendika ve sendika şubesi yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler ve

                  çalıştırılanların görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazlardan dolayı ölümleri halinde

                  mirasçılarına aylık ücretinin 15 katı tutarında tazminat verilir.

        Maluliyete uğramaları halinde ise yukarıdaki oran %50 artırılmak suretiyle maluliyet

                   oranına göre tazminat verilir. İlgililerin kanundan doğan diğer hakları saklıdır.

     k) Sendika Yönetim Kurulu , Bölge Şube Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu

                   üyelerinden profesyonel ( ücretli ) olarak görev yapanlara , bu maddenin ( g ) fıkrası

                   gereğince yapılması gereken ödemeler , her olağan Genel Kuruldan sonra ödenir. Göreve

                   devam edip,hizmet tazminatını almayanlara, görevleri sonunda, son ücretleri üzerinden

                   ödeme yapılır.

                         m)Huzur Hakkı :Sendika gelirlerinin yetersiz kalması durumlarında, bu maddenin (a)

                   fıkrası gereğince Sendika Yönetim Kurulunda ücretli yönetici olarak görev  yapanlar,

                   Sendika Yönetim Kurulunun kararıyla ücretli kadrodan  çıkarılabilirler ve kendilerine

                   katıldıkları  her Yönetim Kurulu  toplantısı için,4857sayılı İş Yasası’nın 39.maddesine  göre

                   belirlenen Asgari Ücretin 30 günlük net tutarını aşmamak üzere huzur hakkı ödenir.

                   Huzur hakkının oturum başı net tutarı,bu fıkrada belirlenen üst sınırı aşmamak koşuluyla

                   Sendika Yönetim Kurulunca belirlenir.Ancak ayda dört  toplantıdan fazlası için huzur  hakkı

                  ödenmez.Yasal  kesintiler  Sendikaca karşılanır.

                  Huzur hakkı ödemesi başlatıldıktan sonra,Sendika gelirlerinin yeterli olması

                  halinde,58.maddenin (a)fıkrası doğrultusunda,ücretli yöneticilik yapma hakkı bulunanlar

                  Sendika Yönetim Kurulu kararıyla  tekrar ücretli yönetici statüsüne geçirilebilir.

                  Huzur  Hakkı ödemesinden once ücretli yönetici  kadrosunda görev yapanların,hak

                  kazandıkları yıpranma ödeneği hakkları saklıdır ve görevden ayrılma halinde yada dönem

                  sonunda  kendilerine ödenir.

 

MADDE 59. YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI :

                   a)Sendika Genel Kurul toplantısına katılan ve sendika zorunlu organlarında görevli olan

                       üyeyada delegelerin yol giderleri ile yollukları sendika tarafından ödenir.

                   b)Sendika Denetleme,Disiplin ve Başkanlar Kurulları üyelerinin toplantılara katılmaları

                       nedeniyle oluşacak ücret kayıpları ile yollukları sendikaca ödenir.

                   c)Sendika Bölge Şube ve Şubelerinin Denetleme  ve Disiplin Kurulları üyelerinin

                      toplantılara katılmaları nedeniyle oluşacak ücret kayıpları ile yollukları ilgili sendika

                      şubesince ödenir.

 

MADDE 60. YURT DIŞINA GÖNDERİLME :

         Sendikaca görevli olarak yurt dışına gönderilen yönetici , temsilci,personel ve

                    müşavirlerin ücret ve yollukları sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktar

                    ve esasları genel kurulca belirlenir. Sendika Yönetim Kurulu üyelerinin görevli olarak

                    yurtdışınagitmeleri halinde, görev süreleri boyunca yol, yemek, yatak vb. tüm zorunlu

                                                                                                                                   20/23

                    giderleri belgelenmek koşuluyla Sendikaca karşılanır. Belgelenemeyen giderler tutanakla

                     belirlenir.

Bunlar her türlü araçla yolculuk yapabilirler  ve her türlü otelde kalabilirler. Yönetim Kurulu üyelerine yurtdışında geçen her gün için, birinci derecede devlet memuruna ödenen  günlük harcırahın iki katı tutarında harcırah ödenir.

 

MADDE 61. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

                    Tüzük Değişikliği  amacıyla yapılacak genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin  salt

                     çoğunluğunn katılımıyla toplanır.Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz

                     ise ikinci toplantıda  çoğunluk aranmaz.Ancak bu sayı yönetim,denetim ve disipli  kurulları

                     üye tam  sayısının iki katından az olamaz.Sendika Ana Tüzüğünde yapılacak değişiklikler

                     Genel Kurula katılan üye sayısının salt çoğunluğunun oyu ile mümkündür.

 

MADDE 62. FESİH, İNFİSAH VE KAPATMA HALLERİNDE MALLARIN DEVRİ

                    Sendikanın fesih kararını olağan ya da olağanüstü Genel Kurul alabilir. Sendikanın feshi  

                    amacıyla yapılacak genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisininin(salt

                    çoğunluğunun) katılımı ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci

                    toplantıda  çoğunluk  aranmaz.Ancak bu sayı yönetim,denetim ve disipli  kurulları üye tam

                     sayısının iki katından az olamaz.

 Fesih kararı genel kurul'a katılan  üye  sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alınabilir.

                   Sendikanın feshi halinde mal varlığı Genel Kurul kararı ile aynı nitelikteki bir kuruluşa         bırakılmış olmadıkça varsa üyesi bulunduğu konfederasyona devredilir.

        a) Devir, konfederasyonca kabul edilmediği takdirde;

        b) Feshedilen veya infisah eden sendika konfederasyon üyesi değilse;

        c) Sendika mahkeme kararı ile kapatılmış ise;

        Tasfiye neticesinde kalacak paralar, Türkiye İş Kurumu'nca belirlenecek milli

          bankalardan birisine yatırılır ve mallar bu Kuruma mal edilir.

 

MADDE 63. KATILMA VE BİRLEŞME :

         Sendikanın aynı işkolunda kurulu bir sendikaya katılması ya da birleşmesi , olağan yada

         olağanüstü Genel Kurul kararıyla mümkündür. Bu kara ,Genel Kurula katılan         (delege/üye)  sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Ancak bu sayı, delege

                   sayısının dörtte birinden az olamaz.

 

MADDE 64. ADLİ TAKİBATA UĞRAMA :

         Sendika Şubesi , Bölge Şubesi yada sendika yöneticilerinden bir veya bir kaçının    

                    Sendikalar Yasası ' nın saydığı konu ile ilgili suçlar dışında ,sendikal faaliyet nedeniyle

                    adli takibata uğraması ya da mahkum edilmesi halinde ,Yönetim Kurulunca gerekli

                    önlemler alınır.

                                                                                                                             

MADDE 65.  DEMİRBAŞLARIN SATIŞ VE TERKİNİ :

         Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve

                    bunlar hiç bir şekilde gider olarak işlem göremez.

         Demirbaşların satış ve terkini, ilgili yasa hükümleri uyarınca " Sendika Yönetim Kurulu

         kararıyla " gerçekleştirilir.

 

MADDE 66. DELEGE SEÇİMİNDE UYULACAK ESASLAR:

                    a)Üç aydan fazla aidat borcu olan ve 16 yaşından küçük olan üyeler delege seçimlerine

                katılamazlar ve delege olamazlar,

                    b)Bölge Şube ve Şubeler açılıncaya kadar, düzenli aidat ödeyen üye sayısının

                                                                                                                 21/23

1000'i aşması halinde Sendika Genel Kuruluna ve düzenli aidat ödeyen üye sayısının  500'ü aşması halinde Şube Genel Kurullarına katılacak delegeler, bu amaçla yapılacak Delege Seçimi Kurullarında seçilir.    

c) Delege Seçimi Kurullarının , Sendika Genel Kurulu ve Şube Genel Kurullarından en az

          30 gün önce yapılması zorunludur.

      d) Delegeler, seçimi izleyen ilk Olağan Genel Kurul ile sonraki Olağan Genel Kurul arasında

görev yaparlar.

      e) Gerek duyulması halinde, delege seçimleriyle ilgili hususlar, Sendika Yönetim Kurulunca

hazırlanacak Yönetmelikle düzenlenir.

 

MADDE 67. DELEGE SEÇİMİ

                  Genel kurul dışında yapılan delege seçimleri üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık

                  sayım ve döküm esasına ve tüzük hükümlerine göre yapılır.

                  Delege Seçimi Kurulları, aidatlarını düzenli olarak ödeyen üyelerin katılımıyla yapılır.

                  Delege Seçimi Kurulunun yer, gün, saat ve gündemi Sendika veya Şube Yönetim

                  Kurullarınca belirlenir ve en az 15 gün önce o mahalde yayınlanan bir gazetede ilan edilir.

                  Ayrıca mahallin en büyük mülki amirine de yazılı olarak bilgi verilir.Toplantı yetersayısı üye

                  tam sayısının salt çoğunluğudur. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa,ikinci toplantı

                  en çok 15 gün sonraya bırakılır, mülki amire bildirim ve gazete ilanıhakkında aynı uygulama

                  yapılır. Ancak iki toplantı için tek bir ilan yapılabilir.İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz ve

                  katılanlarla, ilgili genel kurul için bu tüzükte belirtilen sayıya ve gizli oy açık sayım ilkesine

                  göre  delege seçimleri yapılır. Delegeliğe seçilenler tutanakla belirlenir ve delege listesi ilgili

                  birimde 3 gün süreyle askıya çıkartılır. Şube Delegeleri Genel Merkeze bildirilir.      

                  Delege seçimlerine itiraz Sendika Yönetim Kuruluna yapılır. Yasa hükümleri saklı  kalmak

                  koşuluyla, itirazlar,  Sendika Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

                  Delege Seçimi Kurullarının toplantı esas ve usulleri hakkında Sendika Genel Kurulu için

                  belirlenen esaslar uygulanır.

                  Delege seçimlerine seçim sonuçlarının ilanından sonra iki gün içinde yapılacak itirazlar,

                  mahkeme tarafından kesin olarak karara bağlanır. Delege seçiminin mahkeme tarafından

                  iptal edilmesi hâlinde, seçimler on beş gün içinde yenilenir.

 

MADDE 68. YÜRÜRLÜK :

       Yürürlükte bulunan Sendika Ana Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

                  Bu tüzük hükümleri, ilgili makamlarca yapılacak inceleme sonucunda değiştirilmesi

                  istenecek  hükümler hariç,Tüzüğün  TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına  teslim

                  edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

MADDE 69. SENDİKANIN KURUCULARI :

         Sendika Kurucularının açık kimlikleri aşağıda gösterilmiştir.

 

ADI SOYADI                 D.YERİ   D.TARİHİ  BABA ADI         UYRUĞU    MESLEK         ADRESİ          

 

ERKAN TURAN  MANİSA       1955         YUSUF              T.C.        MÜZİSYEN   CEMAL GÜRSEL  

CAD.NO: 63/11  CEBECİ / ANKARA

 

M.İHSAN YALÇIN        CİZRE 1954   ABDURRAHMAN    T.C.        MÜZİSYEN      12.SOK.

NO: 16/  TELSİZLER / ANKARA

 

HAYDAR ÇELE          HEMŞİN 1953         HAYRİ         T.C.        MÜZİSYEN      ÜNAL SOK.

NO: 59/1 KEÇİÖREN / ANKARA

                                                                                                                                   22/23BÜLENT ERALP       ANKARA         1958        GÜNEY         T.C.        MÜZİSYEN      AKDENİZ CAD .NO: 25/4 ANITTEPE / ANKARA

 

C.CENGİZ AKINCIANKARA         1955        AHMET SÜHA   T.C.       MÜZİSYEN      AKDENİZ CAD.

NO: 25/1 ANITTEPE /ANKARA

 

TANER ERDEMANKARA         1953        MEHMET         T.C.       MÜZİSYEN      HOŞDERE CADDESİ NO: 51/11 Y.AYRANCI / ANKARA

 

R.ZEKİ ERTUNÇBURSA            1954        İSMAİL SACİTT.C.       MÜZİSYEN      20.SOK.

NO: 11/3  B.EVLER / ANKARA

 

GEÇİCİ MADDE 1-6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun geçici 1.maddesine göre Sendika Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilen tüzük değişiklikleri yapılacak ilk genel kurulda genel kurulun onayına sunulur

          

GEÇİCİ MADDE 2-6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi Kanunu’nun 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen sendika üyeliğinin kazanılması ve 19 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen sendika üyeliğinden çekilme işlemlerinin e-Devlet kapısı üzerinden yapılması; 6356 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci yılın sonuna kadar, mülga 2821 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile 25 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılır.
          (ANKARA İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 22.08.2016 GÜN VE 74071012-482.99-

            OTOMATİK 33820 SAYILI YAZISI DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENEN ŞEKLİYLE)

                                                                                                                           23/23

                                                                                                                                       

 

2.png1.png7.png7.png5.png4.png
Bugün5
Dün72
Bu Hafta140
Bu Ay1627
Toplam217754

1
Kişi Sitede

21-10-20