1)MÜZİK-SEN NEDİR ?

 

(MÜZİK-SEN) 2821 sayılı Sendikal Yasası kapsamında ,İşkolları Tüzüğünün 25 sıra numaralı Konaklama ve Eğlence Yerleri başlıklı işkolunda faaliyet gösteren bir meslek sendikasıdır.

 

Müzik-Sen’in Kuruluş Tarihi: 5 Eylül 1989

         

2)MÜZİK-SEN’İN AMAÇLARI NELERDİR ?

 

MÜZİK-SEN;

Üyesi müzik ve sahne sanatçılarının mesleki,ekonomik,sosyal,

kültürel hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

 

 

3)MÜZİK-SEN’E  ÜYE OLABİLECEKLER

 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 2. maddesinin 3.ve 4.fıkralarında belirtilen niteliğe sahip olan ve Sendika Ana Tüzüğünün 4. maddesinde sayılan işkolunda çalışan 15 yaşını bitirmiş  enstrüman sanatçıları, besteci, aranjör, solist, söz yazarı, vokalist, koro sanatçısı, enstrüman yapımcısı, nota yazım elemanı ,sanatçı yetiştirici (öğretmen),elektronik müzik yapımcısı, uygulayıcı, akortçu, dansör, dansöz, takdimci, showman, kayıt stüdyosu teknisyeni, seslendirme teknisyeni ve yardımcısı, konser organizatörü, efekt yapımcıları, ışıkçı, animatör ve benzeri  müzik ve sahne alanında  çalışan tüm diğer sanatçılar, sanatsal faaliyetlerini kanıtlayacak hukuken  geçerli sendikaca kabul edilecek belgeleri ibraz etmek koşuluyla sendikaya üye olabilirler.

                                 

3)ÜYELİK KOŞULLARI

 

Sendikamıza üye olma konusunda gerekli belge ve koşullar aşağıda açıklanmıştır. İlgi ve desteğiniz için teşekkürlerimizi belirtir,

1)Nüfus cüzdanın arkalı önlü fotokopisi. (2 adet)

2)Aşağıda belirtilen Sanatsal faaliyet belgeleri:

     a)Sahne fotoğrafı, (birbirinden farklı en az iki adet)

     b)Bonservis ; sanatsal faaliyetinizin belirlenmesi için halen yada geçmişte çalıştığınız eğlence yerinden veya ses kayıt stüdyosu vb. müzikle ilgili bir işyerinden alınacaktır. - Bonservis temin edilememesi halinde: Kaset/CD kartoneti, gazete ilanı ,gazete haber kupürü, polis çalışma karnesi, kan kartı, müzik ve sahne sanatları alanındaki sanat dallarında ait okul diploması veya öğrenim belgesi, yine bu dallardaki meslek kuruluşu üyelik belgesi ve benzeri belgelerden herhangi biri yeterli olacaktır.

3) Beş adet vesikalık fotoğraf.

4)İkametgah adresi ve e-mail adresi.

5)Aidat Ve Diğer Ödemeler:

Üyelik Aidatının aylık en az tutarı 4857 sayılı İş kanunun 39.maddesine göre belirlenen Asgari Ücretin bir günlük brüt tutarıdır. Bu doğrultudaAsgari Ücretteki artış paralelinde Sendika üyelik aidatları da artmaktadır.

Yukarıdaki belgelerinizi ve üyelik ücretini Sendikamıza ilettikten sonra e devlet üzerinden Sendikamıza üyeliğini yapılabilecektir .Bunun için PTT şubesinden é-devlet şifresi almanız ve üyelik başvurunuzu e devlet üzerinden yapmanız gereklidir. Sendika Yönetim Kurulunun kararı ile üyelik gerçekleşir.

Üye kimlik kartları en geç 3 ayda verilebilmektedir

MÜZİKSEN BANKA HESAPLARI

1)Ziraat Bankası  Yenişehir Şb. Hesap No:39775053 İBAN NO:TR95  0001  0004 7139  7750  5350  01  ŞUBE KODU:0471

2)İş Bankası Akay Şubesi Hesap No:4201/731258 İBAN NO:TR45 0006  4000 0014  2010  7312  58 ŞUBE KODU:4201

3)Posta Çeki Hesabı: Hesap No:149328   Hesap İsmi: MÜZİK-SEN  PTT  Tunus İşletme Merkezi

 

4)MÜZİK-SEN’İN FAALİYETLERİ NELERDİR ?

 

MÜZİK-SEN’ in temel amaçları doğrultusunda gerçekleştirmeye çalıştığı faaliyetler aşağıda açıklanmıştır.

 

MÜZİK-SEN,üyelerinin yanı sıra ülkemizdeki müzik ve sahne sanatçılarının ve giderek tüm sanatçıların sorunlarının çözümlenmesi çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi sanatçıların ve sanat çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılması için sanatçılar lehine yasal düzenlemeler yapılması amacıyla çalışma yapmaktadır.

 

Bunun yanı sıra MÜZİK-SEN’ in üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar aşağıda başlıklar altında açıklanmıştır.

 

İŞ YASALARINDAN KAYNAKLANAN HAKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

 

a)Sendika üyelerinin sürekli çalıştıkları konaklama ve eğlence işyerlerinde ;iş ve ücret güvencelerinin sağlanması,yasal haklarının korunması,

 

b)Hizmet akdi ve takım sözleşmeleriyle çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,

 

c)Uygulanmayan yasal haklar konusunda işverenler nezdinde gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili resmi kurumlara başvurulması,

 

d)Sonuç alınamaması halinde dava açılması ve açılan davalarda üyelere hukuki ve adli destek sağlanması yolunda çalışma yapılmaktadır.

 

Üyelerin Sosyal Güvenlik Hakları  İle İlgili Çalışmalar

 

a)5510 sayılı Yasanın Ek 6.maddesi gereğince Kısmi Sigortalı olmak isteyen üyelerimizin Giriş Bildirgeleri Sendikamızca onaylanmaktadır

 

b)Üyelerin emeklilik, sanatçı borçlanması ,askerlik ve doğum borçlanması,hizmet toplama,hizmet birleştirme,isteğe bağlı sigortalılık ve benzeri sosyal güvenlikle ilgili tüm diğer işlemleri yapılmaktadır.

 

c) Konaklama ve eğlence işyerlerinde çalışmakta olan sendika üyelerinin sigortalılıklarının sağlanması için işverenler ve resmi kurumlar nezdinde gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir.

 

d)Sonuç alınamaması durumunda, hizmet tespiti davalarının açılması ve açılan davalarda üyelere adli ve hukuki destek sağlanmaktadır.

 

ÜYELERCE AÇILAN DAVALAR

 

İş ve Sosyal Güvenlik Yasalarından Kaynaklanan davalar:

 

Sendikamız üyelerince  işverenlikler aleyhine açılan alacak ve hizmet tespiti davalarında,üyelerimizin çalışma süre ve ücretlerinin belirlenmesi amacıyla,  mahkemelerce Sendikamızdan  alınan bilgi ve belgeler  doğrultuda karar oluşturulmaktadır.

 

Diğer Davalar :

 

Özellikle kazalar sonucu oluşan hastalık,sakatlık ve ölüm olaylarında,Sendikamız üyelerine yada hak sahiplerine ödenecek tazminat davalarında Sendikamızdan alınan bilgi ve belgeler  mahkemelerce verilen kararların önemli bir dayanağı olmaktadır.

 

SANATÇILAR SOSYAL GÜVENLİK YASASI ÇALIŞMALARI

 

Özgün çalışma koşulları nedeniyle,mevcut sosyal güvenlik sistemi sanatçıların sosyal güvenliklerinin sağlanmasında yeterli

olamamakta ve bunun doğal sonucu olarak özel sektörde görev yapan sanatçılar için emeklilik çoğunlukla hayal olmaktadır.

 

Bu nedenle,başta müzik ve sahne sanatçıları olmak üzere ,özgün çalışma koşulları dikkate alınarak sanatçıların sosyal güvenliği ile ilgili özel düzenlemeler yapılması,kamu kuruluşlarında görev yapan sanatçılar için uygulandığı şekilde,fiili hizmet zammı ve benzeri uygulamalarla erken emeklilik olanağı getirilerek özel sektörde çalışan müzik ve sahne sanatçılarının emekliliğinin kolaylaştırılması için çalışma yapılmaktadır.

 

SANATÇILARA HİZMET BORÇLANMASI HAKKI VERİLMESİ ÇALIŞMALARI

 

Gerek 506 sayılı  ve 1479 sayılı ,gerekse 5510 sayılı yasalarla düzenlenen genel sosyal  güvenlik sistemi sanatçıların sosyal güvenliğinin sağlanmasında yetersiz kalmaktadır.

 

Kamu oyuna da sıkça yansıdığı gibi,sanatçılar ömürlerinin son yıllarını çoğunlukla sosyal güvenceden ve sağlık güvencesinden yoksun bir şekilde yoksulluk ve sefalet içerisinde geçirmektedirler.

 

Bu nedenle,başta müzik ve sahne sanatçıları olmak üzere,mevcut sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde emekli olma olanağından yoksun olan sanatçıların emeklilik haklarını kazanabilmeleri amacıyla,devredilen SSK ve devredilen Bağ-Kur kapsamındaki sigortasız geçen hizmetlerin borçlanılması amacıyla yeni bir hizmet borçlanması yasası çıkarılması için,başta MESAM olmak üzere,MÜYORBİR,MSG ve ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği içinde yoğun çalışma sürdürülmektedir.

 

Ayrıca,Borçlanma Yasası kapsamında,özgün ve yıpratıcı çalışma koşulları nedeniyle,müzik sanatçılarına yıpranma hakkı verilmesi ve bu yolla erken emekliliklerinin sağlanması konusundaki düzenlemelere  de  yer verilmesi öngörülmektedir

 

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARINDA MÜZİSYEN ÇALIŞTIRILMASI KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

Son yıllarda müzik işkolunda işsizlik olağanüstü boyutlara ulaşmış ve müzisyenlik mesleği adeta yok olmaya yüz tutan meslekler

arasına girmiştir.

 

Bu nedenle müzisyenlerin işsizlik sorunlarının giderilmesi amacıyla 1000 den fazla personel çalıştıran özel sektör ve kamu kuruluşları ile yerel yönetimlere müzisyen çalıştırma zorunluluğu getirilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması amaçlanmaktadır.

                                                                

Yine Turizm Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuatta değişiklik yapılarak turistik belgeli konaklama ve eğlence işyerlerinde belirli bir oranda Türk müzisyen çalıştırma zorunluluğu getirilmesi için çalışma yapılmaktadır.

 

YABANCI UYRUKLU MÜZİSYENLERİN ÜLKEMİZDE ÇALIŞMALARININ ÖNLENMESİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

Son yıllarda ülkemizde çalışma vizeli yada kaçak olarak çalışan yabancı uyruklu müzisyenlerin sayısı giderek artmaktadır.

 

Özellikle sahil kentlerimizde yoğunlaşan bu çalışmalar ülkemiz müzisyenlerinin zaten çok kısıtlı olan çalışma alanlarını daraltarak işkolumuzdaki işsizliği artırdığı gibi,işkolumuzda ücretin yanı sıra diğer çalışma koşullarının ve hakların gerilemesine de neden olmaktadır.

 

Kaçak olarak çalışmakta olan yabancı uyruklu müzik sanatçılarının ülkemizde çalışmalarının önlenmesi amacıyla;

 

a)Üyelerimizce Sendikamıza yapılan bildirim üzerine,ilgili Valiliklere,Emniyet Müdürlüklerine ve Çalışma İl Müdürlüklerine Sendikamızca gerekli şikayetler ve başvurular yapılmaktadır.

 

b)Uluslararası düzeyde tanınmış sanatçıların katılacağı konser,festival ve benzeri kısa süreli etkinlikler hariç, ülkemizde çalışma vizeli veya kaçak olarak yabancı uyruklu müzisyen çalışmasının yasaklanması ve önlenmesi amacıyla çalışma yapılmaktadır.

 

MÜZİSYENLERİN DE SANATÇI YARDIM FONUN’ DAN YARARLANMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve mevcut yasal düzenleme gereğince sadece muhtaç duruma düşen sinema sanatçılarına yardım yapan fonun mağdur ve muhtaç duruma düşen müzik ve sahne sanatçılarına da yardım yapması amacıyla gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

 

Yine söz konusu fon kanalıyla işsiz kalan sanatçılara işsizlik ücreti ödenmesi ve işsizlik durumlarında sanatçıların sosyal güvenlik primlerinin bu fon tarafından ödenmesi amacıyla da çalışma yapılmaktadır.

 

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığın’ ca sinema ve tiyatro yapımlarına yapılan maddi desteğin  müzik yapımlarına da yapılması yolunda çalışma yapılmaktadır.

 

SENDİKACA ÜYELER İÇİN DÜZENLENEN  BONSERVİS VE ÜYE KİMLİK KARTININ SAĞLADIĞI YARARLAR

 

 Müzik dershanesi açan ve dershanelerde eğitmen olarak görev yapacak üyeler için usta öğretici bonservisi düzenlenmektedir.

 

Sendikamızca üyelerimiz adına düzenlenen üye kimlik kartları ile bonservisler, mevcut uygulamada, üyelerimizin vize ve yurt dışına çıkış işlemlerinin kolaylaştırılması açısından yarar sağlamaktadır.

 

Ayrıca,Sendikamızca açılan dava sonucunda,idari yargı kararıyla, müzik ve sahne sanatçılarından kan tetkiki ve portör muayenesi istenemeyeceğine karar verilmiş olup,bu karar

doğrultusunda,bonservis veya üye kimlik kartlarını yanında bulunduran üyelerimizden  kan kartı ve portör muayene kartı istenmemektedir.

 

Diğer yandan, Sendikamızdan üye kimlik kartı ve bonservis alan müzik ve sahne sanatçılarının ayrıca emniyet müdürlüklerinden çalışma izin ve nakil belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır

 

Buna ilaveten,Sendikamızca üyelerimiz adına düzenlenen bonservisler,son yoklamada ilgili askerlik şubesine ibraz edilmek koşuluyla ,askere giden üyelerimizin nitelikli erbaş/er statüsünde değerlendirilerek askerlik görevlerini meslekleri doğrultusunda orduevi,kamp ve benzeri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sosyal tesislerde yapabilmeleri açısından yararlı olmaktadır.

 

Bu nedenle,üyelerimizin ,Üye Kimlik Kartlarını 2 yıllık geçerlilik süresinin sonunda yenilemeleri, vize ve askerlik işlemlerine başlamadan önce Sendikamızdan Bonservis almaları önem taşımaktadır.

 

PASAPORT VE VİZE İŞLEMLERİNİN KALDIRILMASI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR

 

Uygulanan ağır vize  koşulları nedeniyle ,müzik ve sahne sanatçılarımız yurt dışına çıkış işlemlerinde büyük güçlüklerle karşılaşmakta ve vize alamama yada vize işlemlerinin gecikmesi nedeniyle yurt dışına çıkamamakta ve mağdur duruma düşmektedirler.

 

Bu nedenle yurt dışında kültür ve sanat etkinliklerine katılacak müzik ve sahne sanatçılarımızın vizeden muaf tutulması veya  sanatçılar için özel pasaport düzenlenmesi amacıyla gerekli girişimler yapılmaktadır.

 

Bununla ek olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları  doğrultusunda (AB) Avrupa Birliği ülkelerine girişlerde Türk sanatçılardan vize istenilmemesi konusundaki çalışmalar da Sendikaca sürdürülmektedir.

 

MEMUR MÜZİSYEN VE SAHNE SANATÇILARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

 

TRT,Kültür ve Turizm Bakanlığı,Opera,Senfoni,Devlet Korosu,Askeri Bando,Belediye Orkestrası,Mili Eğitim Bakanlığı ve benzeri resmi kurumlarda devlet memuru veya sözleşmeli sanatçı olarak görev yapmakta olan memur müzisyen ve sahne sanatçılarının,konaklama

ve eğlence yerleri gibi süreklilik gösteren işyerlerinin yanı sıra ekstra iş olarak adlandırılan günlük işlerde de yaptıkları yasa dışı çalışmaların önlenmesi için,üyelerimizin Sendikamıza bildirimi halinde, ilgili kamu kuruluşlarına gerekli şikayet ve başvurular yapılmaktadır.

 

SANATÇILARA İNDİRİM UYGULAMASI

 

Geçmişte uygulandığı gibi,kültür ve sanat alanında hizmet veren sanatçıların; Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Sanatçı İndirim Kartlarıyla yada bu sanatçıların bağlı oldukları meslek kuruluşlarından alacakları Üye Kimlik Kartlarıyla,anılan Bakanlığa bağlı bütün sanat kurumlarınca düzenlenen etkinliklerle, müzeler ve ören yerlerinden %50 indirimle yararlanabilmeleri için Sendikamızca gerekli çalışmalar sürdürülmektedir

 

(GÜZEL SANATLAR/ MÜZİK) İŞ KANUNU ÇIKARILMASI ÇALIŞMALARI

 

Yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu ve çalışma yaşamıyla ilgili diğer yasal düzenlemeler,özgün çalışma koşulları nedeniyle, sanatçıların iş ilişkilerini düzenlemede yetersiz kalmaktadır.

 

Bu nedenle,basın ve deniz iş kollarında olduğu gibi,tüm güzel sanat dallarında (veya müzik alanında) faaliyet gösteren sanatçıların çalışma koşullarının düzenlenmesi için özel İş Kanunu çıkarılması yolunda çaba gösterilmektedir.

 

TELİF HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

Besteci,söz yazarı,yorumcu ve diğer müzik sanatçılarının telif haklarının elde edilmesi,telif hırsızlığının önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,yapılacak denetimlerle etkin ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve bu şekilde telif hırsızlığının önlenerek telif haklarının çağdaş düzeyde uygulanabilmesi ve konaklama ve eğlence yerlerinde telif uygulamasına katkı sağlama konusunda ilgili meslek birliklerinin yaptıkları çalışmalar Müzik-Sen tarafından da desteklenmektedir.

 

VERGİ SORUNLARININ ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

Vergi yasalarında değişiklikler yapılarak,sanatçılara vergi muafiyetleri ve indirimler getirilmesi,belgeleme kolaylıklarının sağlanması,sanat faaliyetleri ve sanat yatırımlarına yapılacak yardım ve bağışların bölge ve sektör ayırımı yapılmaksızın tamamıyla vergiden muaf tutulması ve müzik ürünlerinde KDV oranının indirilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde başvurular yapılmaktadır.

 

TÜKETİCİ HAKLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

 

Üyelerin tüketici haklarından kaynaklanan sorunlarında ;gerekli yazışmalar yapılmakta,bu yolla çözümlenemeyen sorunlarda tüketici hakem heyetine ve giderek  tüketici mahkemesine başvurulmakta ve benzeri iş ve işlemler yapılarak üyelere idari ve hukuki destek sağlanmaktadır.

 

ÜLKE GENELİNDE ÖRGÜTLENME (ŞUBE AÇILMASI) ÇALIŞMALARI

 

Gerekli ekonomik koşulların oluşturulması halinde, müzik ve sahne sanatçılarının yoğun olarak çalıştığı illerimizde şubeler açarak sendikal örgütlenmenin ülke genelinde yaygınlaştırılması, güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi için çaba gösterilecektir. 

 

MÜZİK MESLEK KURULUŞLARI İLE İŞ VE EYLEM BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

 

Ülkemizdeki yorumcu,besteci,söz yazarı ve benzeri müzik ve sahne sanatçılarının çalışma ilişkilerinden kaynaklanan sorunlarının saptanması ve çözüme kavuşturulması amacıyla;müzik alanında faaliyet göstermekte olan birlik,vakıf,dernek ve benzeri ilgili

kuruluşlarla ve yine diğer güzel sanat dallarında faaliyet göstermekte olan sanatçıların sorunlarının çözümü amacıyla  bu güzel sanat dallarında faaliyet gösteren sanatçı kuruluşlarıyla zaman zaman işbirliği yapılmaktadır.

 

Bu işbirliğinin sıklaştırılarak ülkemiz genelindeki tüm diğer sanatçı meslek kuruluşlarıyla dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

GÜZEL SANAT DALLARINDA FAALİYET GÖSTEREN SENDİKALARIN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

Güzel sanat dallarında uğraş veren sanatçıların grevli ve toplu iş sözleşmeli bir çalışma düzenine kavuşturulabilmesi için 2821 sayılı Sendikalar Yasasında gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır.

 

 

Bu doğrultuda ,güzel sanatların ayrı bir işkolu olarak belirlenmesi,yüzde on barajının kaldırılması,işletme-işkolu sendikacılığının yanı sıra meslek sendikacılığı uygulamasının da getirilmesi,sanatçı sendikalarına işkolunda düzenleme ve denetleme yetkisi verilmesi ve benzeri düzenlemelerle  müzik ve sahne sanatçıların da Toplu İş Sözleşmesi ve Grev haklarını kullanabilecekleri güçlü ve etkin bir sendikal örgütlenmeye kavuşturulmaları öngörülmektedir.  

 

(FIM) ULUSLARARASI MÜZİSYENLER FEDERASYONU’NA KATILMA KONUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

 

Sendikamızın uluslararası düzeyde güç ve destek kazanabilmesi için,dünya genelinde 60 ülkedeki  müzisyenler sendikasını bünyesinde toplamış olan ve merkezi Paris’te bulunan (FIM/İnternational Federation of Musicians)Uluslararası Müzisyenler Federasyonu ile ilişkiler sürdürülmektedir.

 

Sendikamızın ekonomik gücünün yeterli düzeye ulaşması halinde,ülkemiz müzik sanatçılarının uluslar arası düzeyde güç ve eylem birliğinin sağlanması amacıyla Sendikamızın FIM’e katılması konusunda gerekli alt yapının oluşturulması için çalışma yapılmaktadır.

 

NOT:Tereddüde düşülen ve anlaşılamayan konularda sendikadan açıklama isteyiniz.

                                                                                                  

6)İLETİŞİM

 

(MÜZİK-SEN)MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARI SENDİKASI

KAVAKLIDERE MAHALLESİ ESAT(AKAY) CADDESİ  NO:25/4

06640-AKAY/ANKARA                    

 

TEL:0312 425 00 44- 85             

FAKS:0312 417 86 71

Facebook:Müziksen Sendikası A

E mail:  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.                                                                                            

 

                                                                                                                     11/11

 • (MÜZİK-SEN) MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARI SENDİKASI 01.01.2019-31.07.2019 DÖNEMİ ÇALIŞMA VE DENETİM KURULU RAPORLARI

  1)Kısmi sanatçı sigortalılarının vergiden muaf tutulması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan başvurumuzun anılan bakanlıkça kabul edilmemesi üzerine Sendikamızca Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (Ombudsmanlık) başvuruda bulunulmuşsa da Ombudsmanlık yetkisizlik kararı vermiştir.

  Bu gelişme üzerine, üyelerimizin haklarının korunabilmesi için, Sendikamız kanalıyla 5510 sayılı Yasanın ek 6.maddesine göre kısmi sanatçı sigortalısı olan üyelerimizin ev adreslerine iki kez bildirim yapılarak(SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları ya da e-devlet hesaplarından indirecekleri SGT 4A (SSK) hizmet cetvellerini Sendikamıza göndermeleri istenmişse de, üzgünüz kısmi sigortalı üyelerimizin çok büyük bir çoğunluğu bu bildirime karşı kayıtsız kalmıştır.

  2)Sendikamızca yapılan girişimler sonucunda,SGK tarafından düzenlenen Genelgeyle, kısmi sanatçı sigortalılığı süreleri ile aktif çalışma sürelerinin çakışması nedeniyle iptal edilen tüm kısmi sigortalılık sürelerinin iptaline son verilmiş ve sadece çakışan sürelerin iptal edilmesi öngörülmüştür.

  Diğer yandan, kısmi sigortalılık süreleri ile aktif sigortalı sürelerinin çakışması nedeniyle, ödedikleri kısmi sigortalılık sürelerine ait primleri iade edilen sigortalıların, ödedikleri primi SGK’ na iade etmek koşuluyla iptal edilen kısmi sigortalılık sürelerinin  geçerli kılınması (ihya edilmesi) amacıyla SGK’ na başvuruda bulunulmuştur.Kurumun bu talebimizi reddetmesi üzerine, konu hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (Ombudsmanlık) başvuruda bulunulmuş olup,bu konunun Ombudsmanlık nezdinde incelemesi devam etmektedir.

  3)Sanatçılara borçlanma hakkı verilmesi için TBMM de temsil edilen siyasi partilerin grup başkan vekillerine ve TBMM Kültür ve Sanat Kurulu üyelerine başvuruda bulunulmuştur.

  4)UNESCO’nun sanatçının statüsüne ilişkin tavsiye kararı doğrultusunda ülkemizde de sanatçının statüsünün belirlenmesi amacıyla bir kez daha tüm milletvekillerine yazı gönderilmiştir.

  5)Adalet Bakanlığı nezdindeki başvurularımızın sonuca ulaşmaması nedeniyle, çeşitli mahkemelerce gönderilen müzekkerelere verilecek yanıt için Sendikamıza posta pulu veya cevaplı zarf göndermeyen mahkeme görevlileri hakkında inceleme yapılması için Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur.Bu konudaki işlem devam etmektedir.

  6)Sanatçıların sendikal örgütlenmelerinin sağlanarak Sanatçılara toplu sözleşme ve grev haklarını kullanabilmeleri için Güzel Sanatlar İşkolunun ayrı bir işkolu olarak belirlenmesi ve meslek sendikacılığına olanak tanınması amacıyla, TBMM Başkanlığı ile Ak Parti, CHP, İyi Parti, MHP ve HDP Genel Başkanlıklarına ve tüm milletvekillerine Sendikamızca hazırlanan rapor gönderilmiş ve mevcut sendikal sistemde gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla  ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da başvurulmuştur.

  7)Sanatçıların çalışma ve sosyal güvenlik sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ,ERDOĞAN,TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY,Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK,Kültür ve Turizm Bakanı  Mehmet Nuri ERSOY ve tüm milletvekillerine gönderilmiştir.

  08)Taklit/sahte dövizlerin basım, dağıtım ve satılmasının yasaklanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başvuruda bulunulmuştur.

  Taklit döviz uygulamasının sonlandırılması amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılması konusunda ayrıca Adalet Bakanlığına da başvuruda bulunulmuştur

  09)Sanatsal etkinlikler nedeniyle yurt dışına çıkacak müzik sanatçıların ve vize muafiyeti sağlanması ve yurt dışına çıkışlarının kolaylaştırılması konusunda Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur.

  Anılan Bakanlıklarca talebimizin gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle, konunun çözüme kavuşturulması amacıyla Sendikamızca Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (Ombudsmanlık) başvuruda bulunulmuştur.

  10)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince içkili eğlence yerlerinde sahneye münhasır olarak sanat icra eden sanatçıların sahne sanatçısı olduklarını  gösterir belgelerin hangi kurum ve kuruluşlardan temin edileceği konusunda gerekli düzenlemenin yapılması amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur.

  11)Sanatçılara borçlanma hakkı verilmesi için TBMM’ ne kanun teklifi verilmesi amacıyla CHP, İyi Parti ve MHP Genel Başkanlıklarına başvuru yapılmıştır.

  12)Anne, baba ve eşinden dolayı aylık almakta iken 5510 sayılı Yasa kapsamında isteğe bağlı sigortaya devam eden kadınlardan genel sağlık sigortası primi kesilmemesi ve genel sağlık giderlerinin aldıkları aylıktan dolayı Kurumca karşılanması konusundaki başvurumuzun SGMK tarafından reddedilmesi nedeniyle, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (Ombudsmanlık) başvuruda bulunulmuştur.Ancak bu başvurumuz yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle Ombudsmanlıkça karar altına alınmamış ve İncelenemezlik  Kararı verilmiştir.

  13)Sendikamızca  yapılan çalışmalarda yararlanılmak üzere 2011-2018 yılları arasında NACE Kodları kapsamında sanat dallarına göre  SGK’ na sigortalılık bildirimi yapılan sanatçı sayısının Sendikamıza bildirilmesi konusunda başvuruda bulunulmuş ve talebimizin gereği SGK tarafından yerine getirilmiştir

  14)Sendikamızca üyelerimiz adına yapılan başvurulara SGK tarafından Sendikamızca iş takibi yapıldığı gerekçesiyle cevap verilmeyeceğinin belirtilmesi üzerine, konu hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına  (Ombudsmanlık) başvuruda bulunulmuştur.

  15)Kısmi sanatçı sigortalılığı uygulamasından kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerilerimizle ilgili olarak  SGK na başvuruda bulunulmuş ve konu hakkında ayrıca basın açıklaması yapılmıştır.

  16)İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde sahneye münhasır olarak sanat icra edecek sanatçıların müzik ve sahne sanatçısı olduklarını gösterir sanatsal faaliyet belgelerinin bu alanda faaliyet gösteren ilgili meslek kuruluşları ve meslek birlikleri eliyle temin edilmesi konusunda düzenleme yapılması için  İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verilmesi için Sendikamızca Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (ombudsmanlık) başvuruda bulunulmuştur.

  17) (MYK) Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığınca 27-28 Kasım 2019 tarihlerinde Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların katılımıyla Ankara düzenlenen Mesleki Haritalama Çalıştayına Sendikamız temsilcisi de katılmış ve konu hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

  18)Sanatçılara Yeşil pasaport hakkı tanınması için hazırlanan raporlar Cumhurbaşkanlığına TBMM Başkanlığına , Kültür ve Turizm Bakanlığına, TBMM de temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlıklarına ve tüm milletvekillerine  gönderilmiş ilgili sanat sendikaları ile meslek birliklerine de bilgilendirme yapılmıştır.

  19)Sanatçılar için özel asgari ücret tespiti yapılması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığına başvuruda bulunulmuştur.Bakanlığı talebimizi olumlu karşılamaması nedeniyle konu hakkında Ombudsmanlığa başvuruda bulunulmuştur.

  20)Sokak çalgıcılarının çalışma koşullarının düzenlenmesi ve bu konuda geçimini müzikten sağlayan profesyonel müzik emekçilerine öncelik tanınması amacıyla Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Başkanlıklarına başvuruda bulunulmuştur.

  21)Bağlama, divan, tambura, tar, cura, kabak kemane gibi geleneksel halk çalgılarımızın standart ölçü ve kalıplarının çıkarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile  TSE Standard Hazırlama Merkez Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur.

  22)Müzik ve sahne sanatçılarının çalışma ve sosyal güvenlik yasalarından kaynaklanan sorunlarıyla ilgili olarak Sendikamızca gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler hakkında MESAM, MSG MÜYORBİR, Oyuncular Sendikası, SİNE-SEN Sendikası, Sinema-TV Sendikası ve POPSAV’ a bilgilendirme yapılmıştır.

  23)Sendika üyelerinin çalışma ve sosyal güvenlik haklarından kaynaklanan sorunlarında Sendika üyelerine danışmanlık hizmeti verilmiş ve talepte bulunan üyelerin kısmi sigortalılık, gün toplatma, emeklilik, askerlik borçlanması ve benzeri çalışma ve sosyal güvenlik işlem ve yazışmaları Sendikamızca gerçekleştirilmiştir.

  24)Sendika üyelerinin çalışma ve sosyal güvenlik haklarından kaynaklanan sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanlığına (Ombudsmanlık) yapılacak bireysel işlem ve yazışmaları Sendikamıza gerçekleştirilmiştir

  25) Müzik sanatçılarıyla ilgili uyuşmazlıklar nedeniyle açılmış olan davalarda mahkemelerce gönderilen müzekkerelere gerekli yanıtlar verilmiştir.

  26)Müzik ve sahne sanatçılarının hak ve sorunlarıyla ilgili olarak zaman zaman basın açıklamaları yapılmıştır,

  27)Yurt dışına çıkacak üyelerimiz için vize işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla Sanatçı Bonservisi, dershanelerde öğreticilik yapacak üyelerimiz adına öğretici bonservisi düzenlenmiştir.

  28)İçkili ve konsomasyonlu işyerlerinde çalışmakta olan Sendikamız Üyelerinin polis çalışma karnesi ve kan kartı uygulamalarından muaf tutulmaları için sendika kimlik kartları düzenli olarak hazırlamış ve kendilerine teslim edilmiştir.

  29)Aidat borcu olan üyelere borçlarını ödemeleri konusunda zaman zaman yazılı bildirimde bulunulmuştur

  30)Haftalık Yönetim Kurul Toplantıları düzenli olarak yapılmış, yasa ve tüzük hükümleri doğrultusunda alınan kararların gerekleri eksiksiz yerine getirilmiştir.

  31)01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait mali çalışmalarımız Sendika Denetim Kurulunca da denetlenmiş ve mali çalışmalarımız yasa ve ana tüzük hükümlerine uygun bulunmuştur.

  32)Sendikal yazışmalarımız düzenli olarak sürdürülmüş ve Sendikamıza gelen yazılara düzenli olarak yanıt verilmiş olup,2019 yılında Sendikamızdan 275 evrak çıkışı yapılmış buna karşın Sendikamıza 113 evrak girişi olmuştur.

  MÜZİK-SEN YÖNETİM KURULU
  MÜZİK-SEN DENETİM KURULU RAPORU

  (MÜZİK-SEN) Müzik Ve Sahne Sanatçıları Sendikası Yönetim Kurulunca 01.01.2019 - 31.12.2019 devresinde gerçekleştirilen yönetimsel ve mali çalışmalar kurulumuzca denetlenmiş ve denetim sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

  a)Yönetim ve işleyişlerinin 6356 sayılı Kanuna, tüzüklerine ve genel kurul kararlarına uygun olduğu,

  Üye kayıt ve üyelik sona erme kayıtlarını düzenli tutulduğu ve üye kayıt defterlerinin yasa, tüzük ve mevzuata uygunluk taşıdığı,

  b)Gelen ve giden evrak defterlerinin düzenli bir şekilde tutulduğu, evrak numaralarının sıra takip ettiği ve evrak arşivinin düzenli olduğu, gelen ve giden evrakların düzenli dosyalanıp, ilgili deftere kaydolduğu,

  c)Yönetim Kurulu Karar Defterinin düzenli olarak tutulduğu ve alınan kararların yasa, tüzük ve mevzuata uygunluk taşıdığı,

  d)Gelir ve giderlerinin 6356 sayılı Kanuna, tüzüklerine, genel kurul kararlarına, bütçe esasları ile yönetim kurulu kararlarına uygunluk taşıdığı,

  e)Mali işlemlerinin 6356 sayılı Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlere mevzuata uygun olarak yasal süreleri içinde işlendiği, yevmiye, Defteri Kebir ve Envanter ve Bilanço Defterinin yasa, tüzük ve mevzuat hükümlerine uygun olduğu, aidat kayıtlarının düzenli biçimde tutulduğu,

  f)Muhasebe Hesap Planlarının, tüzük hükümlerine uygun olduğu, hesapların yasa ve tüzükte belirtilen hesap planına uygunluk taşıdığı,

  g)Gelir ve giderlere ait evrakların yasa ve tüzük hükümlerine uygun olarak tutulduğu, kayıtların tüzükte belirlenen sürelere uygun olarak yapıldığı ve muhasebe ilkelerine uygunluk taşıdığı,

  h)Vergi, sigorta ve buna benzer yasal yükümlülüklere ilişkin beyanname ve bildirimlerin süresinde verildiği ve bunlarla ilgili ödemelerin süresinde yapıldığı,

  i)Gelir makbuzları ile gider evrakının mevzuata uygun olduğu,

  j)Demirbaş Defteri Kayıtları ile mevcut demirbaşların uygunluk taşıdığı,

  k)Yönetim Kurulu üyelerine avans verilmediği ve personele verilen avansların mevzuata, tüzüklerine ve yönetim kurulu kararlarına uygunluk taşıdığı,

  l)01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 103.307,50 TL (yalnız Yüzüçbinüçyüzyedi tl elli kr) Aidat, 1.870,00 TL (yalnız Binsekizyüzyetmiş tl) bağış, 2,10 TL (yalnız İki tl on kr) Diğer gelirler ve 3.535,96 TL (yalnız Üçbinbeşyüzotuzbeş tl doksanaltı kr) banka faizi ile birlikte toplam 108.715,56 TL (yalnız yüzsekizbinyediyüzonbeş tl ellialtı kr)  gelir elde edildiği, giderlerin toplam 117.417,86 TL (yalnız Yüzonyedibindörtyüzonyedi tl seksenaltı kr) olarak gerçekleştiği; banka hesaplarında 31.143,66.TL (yalnız Otuzbirbinyüzkırküç tl altmışaltı kr) ve kasada da 1.825,59 TL (yalnız Binsekizyüzyirmibeş tl ellidokuz kr) tutarında nakdin bulunduğu, ayrıca yapılan incelemeler neticesinde Sendikamız hiçbir kişi, kurum ve kuruluşlara borcu bulunmadığı belirlenmiştir.

   

  MÜZİK-SEN DENETİM KURULU

   

 • Mevlüt Tezel'in Sabah Gazetesi'nde Yayımlanan "Herkese Yeşil Pasaport!" Başlıklı yazısı ve Sendikamızın Gazeteciye Cevabı

  Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası, sanatçıların yeşil pasaport uygulamasından yararlanması için Cumhurbaşkanlığı'na başvuruda bulundu.
  Gerekçeleri ise şöyle; yurt dışındaki diğer sanatçılarla bağlantılarını artırıp ülkemizin hem turizm, hem de kültür ve sanat alanındaki yükselişinde pay sahibi olabilmek.

  Hiç güleceğim yoktu. Siz şuna 'Vize bekleme işkencesinden kurtulmak istiyoruz' desenize...
  Aslında her şey bir işadamının "Benim kız kardeşim öğretmen, emekli oldu, yeşil pasaportu var; dünyayı geziyor.
  Ben işadamıyım, sanayiciyim, fabrikatörüm; bana vermiyorlar yeşil pasaport..." diye serzenişte bulunduğu video, sosyal medyaya düşünce başladı.
  Önce 1 milyon dolar ihracat yapan ihracatçılara yeşil pasaport verildi. Sonra bu limit 500 bin dolara indi. Ardından 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara yeşil pasaport verildi. Doktorlar 'Bizim avukatlardan neyimiz eksik?' dediler, onlar da Yeşil Pasaport istediler.
  Şimdi de sanatçılar yeşil pasaport istiyor.
  Yeşil Pasaport'un da suyunu çıkardınız!
  Yeşil Pasaport'un anlamı; devletin vatandaşına kefil olmasıydı. Yani 'Benim bu vatandaşım devlet görevlisidir, güvenilirdir, seyahat süresini aşmaz, ülkenizde kaçak olarak yaşamaz' demesiydi.
  Devlet şimdi yurt dışı ile 500 bin dolar iş yapan ihracatçıya da terör soruşturması ile kovuşturması olmayan avukatlara da kefil oluyor.
  Peki, devlet hangi sanatçıya, doktora kefil olacak?
  "Sen sakıncalısın vize vermem" dese kıyamet kopar!
  Herkese Yeşil Pasaport çıkartılsın da bitsin bu tartışma!
  Yakında Avrupa ülkeleri Yeşil Pasaport'a da vize isterse şaşırmam.

  Haberin Bağlantısı


   

  Sayın Mevlüt TEZEL
  SABAH GAZETESİ
  BARBAROS BULVARI NO:153
  CAM HAN KAT:5
  34349-BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

  Sendikamız, müzik ve sahne sanatçılarını bünyesinde toplamış olup; üyelerinin mesleki, ekonomik, toplumsal, kültürel hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla 05.09.1989 tarihinden bu yana faaliyet göstermektedir.

  Köşenizde yayımlanan 22.11.2019 tarihli “Herkese Yeşil Pasaport” başlıklı yazınızı okumuş bulunuyoruz.

  Gecikmeli de olsa cevap hakkımızı kullanmak ve yeşil pasaport talebimizle ilgili süreç konusunda sizi bilgilendirmek istedik.

  Devamını oku...
 • Sanatçılar özel asgari ücret istiyor

  https://www.karar.com/ekonomi-haberleri/sanatcilar-ozel-asgari-ucret-istiyor-1395578

 • Sanatçılardan yeşil pasaport başvurusu

  http://www.gazetevatan.com/sanatcilardan-yesil-pasaport-basvurusu-1285852-yasam/?fbclid=IwAR2yPEG-brun7GmiDyisyvIPOf61lKWYfl36EsRJ1KHpgP3CMu_E1FmXfCM

 • Sanatçılar yeşil pasaport başvurusu yaptı

  https://www.ensonhaber.com/sanatcilar-yesil-pasaport-basvurusu-yapti.html?utm_source=wShare&fbclid=IwAR1TNKxZeayi-gELS_zr9OWkZyM0HIugcNLA9NdoLaWAA3Ssud1o7ACmCGg

 • Müzisyenleri isyanda: Merkez Bankası'na başvurdular

  www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1168108/muzisyenleri-isyanda-merkez-bankasina-basvurdular.html?fbclid=IwAR3GjuRQpex4u9CDRkfFDe-ZJVkoo5hPG6Q_0lc2O91NfXaHLNL-I48y304

   

 • Müzisyenler isyan etti

  Müzisyenler isyan etti: Müzik-Sen, Adalet Bakanlığı’na dikkat çeken bir başvuru da bulundu.

 • (MÜZİK-SEN) MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARI SENDİKASI 01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

  1)İlgili makamlara sunulmak üzere Sendikamızca hazırlanmakta olan raporda yer vermek amacıyla, 5510 sayılı yasanın ek 6.maddesi kapsamındaki sanatçı sayısının yıllara göre liste halinde düzenlenerek Sendikamıza bildirilmesi için (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

  Devamını oku...
 • (MÜZİK-SEN)MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARI SENDİKASI 01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

  (MÜZİK-SEN) Müzik Ve Sahne Sanatçıları Sendikası Yönetim Kurulunca 01.01.2018 - 31.12.2018 devresinde gerçekleştirilen yönetimsel ve mali çalışmalar kurulumuzca denetlenmiş ve denetim sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

  Devamını oku...
 • Sanatçılar sosyal güvenlik istiyor

  http://www.anayurtgazetesi.com/haber/Sanatcilar-sosyal-guvenlik-istiyor/691998?fbclid=IwAR1Kr6fyo7R-ieGocSf-sZEK4Ahwlpy0Wy3pjFzOExGhLBLF_k3VfDZWA4U

 • Müzik ve Sahne Sanatçılarının Dikkatine,

  Son dönemde müzik alanında isimlerine “uluslararası” kelimesi eklenmiş olan ve dernek /federasyon /konfederasyon gibi adlar altında ortaya çıkan bazı kuruluşlar, üye toplamak için, gerek basın yoluyla gerekse sosyal medya kanallarıyla müzik sanatçılarına gerçeğe ve yasalara aykırı olağanüstü haklar vadetmektedirler.

  Dernekler ve üst kuruluşları federasyon ve konfederasyonlar, meslek kuruluşu değil sivil toplum örgütleridir. Bu nedenle çalışma ve sosyal güvenlik haklarıyla ilgili konularda meslek kuruluşları gibi görev yapamazlar. Ayrıca kuruluşun isminde “uluslararası” kelimesinin yer alması bir özellik olmayıp, bu tanımı kullanmak isteyen her kuruluş ismine “uluslararası” kelimesini ekleyebilir.

  Müzik alanında faaliyet gösteren bir meslek kuruluşu olarak müzik sanatçılarına bu hatırlatmanın yapılması yararlı görülmüştür.

   

 • Sanatçılar sosyal güvenlik için borçlanma hakkı istiyor

  https://www.karar.com/istanbul/sanatcilar-sosyal-guvenlik-icin-borclanma-hakki-istiyor-1225491

 • “Sahte düğün doları yasaklanmalı”

  “Sahte düğün doları yasaklanmalı”

 • Müzisyenlerin "sahte dolar" isyanı

  Müzisyenlerin "sahte dolar" isyanı 

 • Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası başvurdu: Sahte düğün doları yasaklansın!

  Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası başvurdu: Sahte düğün doları yasaklansın!

 • Müzik-Sen: Sanatçının statüsü ile ilgili UNESCO kararına uyulsun

  Müzik-Sen: Sanatçının statüsü ile ilgili UNESCO kararına uyulsun

 • Müzik-Sen Sanatçı Hakkı İçin Harekete Geçti

  http://www.milliyet.com.tr/muzik-sen-sanatci-hakki-icin-harekete-istanbul-yerelhaber-3126870/?fbclid=IwAR0KOT4p3Q8v4C-50l0piBtK4aU9zrlz_vm-SNFmYfXOXhHHHWqBUW1mcAY

 • Sanatçının Statüsüne İlişkin UNESCO Tavsiye Kararı (1)

  27 Ekim 1980 

  İzleme 

  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı, 23 Eylül-28 Ekim 1980 tarihli Belgrad toplantısının 21. oturumu, 

  Kurumun amacının, kendi anayasasının 1. Maddesi şartlarına uygun olarak, Birleşmiş Milletler Bildirgesi tarafından ırk, cinsiyet, dil ya da ilişki (bağlantı/ilinti) ayrımı gözetilmeksizin tüm dünya insanları için teyit edilen adalet, hukuk egemenliği, insan hakları ve temel özgürlüklere olan evrensel saygının daha ileri düzeye taşınabilmesi için milletler arası işbirliğini sağlayarak eğitim, bilim ve kültür aracılığıyla barış ve güvenliğe katkı sağlamak olduğunu hatırlatarak, 

  Devamını oku...
 • ANAYASA MADDE 64:

 • MÜZİK-SEN’İN AMAÇ VE FAALİYETLERİ

  1)MÜZİK-SEN NEDİR ?

   

  (MÜZİK-SEN) 2821 sayılı Sendikal Yasası kapsamında ,İşkolları Tüzüğünün 25 sıra numaralı Konaklama ve Eğlence Yerleri başlıklı işkolunda faaliyet gösteren bir meslek sendikasıdır.

   

  Müzik-Sen’in Kuruluş Tarihi: 5 Eylül 1989

           

  2)MÜZİK-SEN’İN AMAÇLARI NELERDİR ?

   

  MÜZİK-SEN;

  Üyesi müzik ve sahne sanatçılarının mesleki,ekonomik,sosyal,

  kültürel hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

  Devamını oku...
1.png2.png5.png2.png6.png4.png
Bugün97
Dün79
Bu Hafta480
Bu Ay2200
Toplam125264

4
Kişi Sitede

20-01-25