http://www.gazeteyenigun.com.tr/yazarlar/mehmet-cirika/sanatci-meslek-kuruluslari/35485/

Geçen haftaki yazımda sanatçı borçlanması uygulamasında, meslek kuruluşu/sivil toplum kuruluşu ayrımına kısaca değinmiştim. Sanatçıların sigortalılığında önem taşıyan  bu konuyu  biraz daha açmak istiyorum. Ülkemiz hukuk sistemine göre  meslek kuruluşları, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlardır.

 

Sendikalar da üyelerinin mesleki,ekonomik,sosyal,kültürel hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren meslek kuruluşlarıdır. Telif meslek birlikleri ise; eser sahibi üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun bu kişilere tanıdığı hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlardır.Bir başka deyişle telif meslek birlikleri telif hakları alanındaki meslek kuruluşlarıdır.Telif meslek birlikleri bir anlamda telif haklarının sendikası olarak da tanımlanabilir Özetle meslek kuruluşları, meslek esasına göre kurulan ve çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla faaliyet gösteren özel, tüzel veya kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlardır. Örneklemek gerekirse; sendikalar, esnaf ve sanatkar odaları, barolar, mimar, mühendis ve tabip  odaları, telif hakları alanında faaliyet gösteren meslek birlikleri üyelerinin çalışma ilişkilerinin düzenlenmesinde görev yapan meslek kuruluşlarıdır. Buna karşın,dernekler 5253 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve  kişilerin kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları,4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında faaliyet gösteren vakıflar ise, şahıslar tarafından bırakılan para ve mülkle bazı kamu hizmetlerinin sürekli yapılabilmesi amacıyla oluşturulan kuruluşlardır. Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere,dernek ve vakıflar ,sadece belirlenen amaçlar kapsamında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olup, meslek esasına göre kurulmazlar ve çalışma ilişkilerinin düzenlenmesinde görev ve yetkileri yoktur .Bu nedenle, dernek ve vakıflar meslek kuruluşu niteliği taşımayan sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu farklılıklara ayrıntılı olarak değinmemin nedeni,sanatçılar için getirilen borçlanmalarda,  (SSK) Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından bu farklılıklar dikkate alınmaksızın işlem tesis edilmesi nedeniyle sanatçıların ağır hak kayıplarına  uğramış olmalarıdır.

Benzeri uygulama günümüzde de (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sürdürülmekte ve 5510 sayılı Yasanın Ek 6.maddesine göre  sanatçılar için öngörülmüş olan kısmi sigortalılık işlemlerinde, meslek kuruluşu sivil toplum kuruluşu ayrımı gözetilmeksizin dernek ve vakıflarca onaylanmış bulunan Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgeleri de esas alınarak işlem tesis edilmektedir.                                                                                                                   

Halbuki  örneği SGK tarafından hazırlanmış olan Ek 6  Giriş Bildirgesinin 15 nolu bölümünde, bildirgeyi onaylamakla görevli kuruluşlar olarak  Meslek Birliği/Sendika/Kültür ve Turizm Bakanlığı belirtilmiş olmasına karşın,  Kurum halen örneği kendisi tarafından hazırlanan bu bildirgeye aykırı bir şekilde dernek ve vakıflarca onaylanmış bulanan Giriş Bildirgelerini de nazara alarak işlem yürütmektedir.

Nitekim ,geçmişte 2167,2959,3395 ve 4056 sayılı Yasalara göre sanatçılar için getirilen hizmet borçlanması uygulamalarında , dernekler ve vakıflar tarafından düzenlenen borçlanmaya esas çalışma/borçlanma belgelerinin de nazara alınması nedeniyle önemli sorunlar yaşanmış ve gerçek hak sahibi sanatçılar büyük hak kayıplarına uğramışlar ve  borçlanma haklarını ancak mahkeme kararıyla elde edebilmişlerdir.

Sanatçı borçlanmalarında olduğu gibi,günümüzde de usulsüz belge düzenlenmesi nedeniyle, gerçek hak sahibi sanatçılar bu kez de kısmi sigortalılık uygulamasında aynı sorunlarla karşılaşabilecekler ve  hizmet iptalleri sonucu  yine ağır hak kayıpları söz konusu olabilecektir.

 

Kısmi sigortalılık uygulamasında sanatçıların gelecekte bu tür sorunlarla karşılaşmaması için,belgelerin onaylanmasında güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren meslek kuruluşu/sivil toplum kuruluşu ayırımına  ilgillerin dikkatini çekmek amacıyla bu hatırlatmayı yapmak istedim.(12.01.2018)

MÜZİK SANATÇILARININ SORUNLARI (TEZ RÖPORTAJI 2017)

 • Sanatçı vekillerimiz

  http://www.gazeteyenigun.com.tr/yazarlar/mehmet-cirika/sanatci-vekillerimiz/35687/

  Cumhuriyete geçişten itibaren 1950 yılına kadar,   aralarında Falih Rıfkı Atay,  Bülent Ecevit, Mehmet Akif Ersoy,Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Hasan Ali Yücel, Mehmet Emin Yurdakul, Orhan Seyfi Orhon,  Faruk Nafiz Çamlıbel ve Yahya Kemal Beyatlı gibi ünlü isimlerin de yer aldığı  birçok edebiyatçı (TBMM)Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili olarak görev almış.

  Bu yazımda Sanat ve Sanatçının Korunmasını öngören anayasa maddesinin ilk kez yer aldığı 1982 Anayasasından sonra TBMM’de görev alan sanatçı kökenli  vekillerimize  yer vereceğim.

  Devamını oku...
 • Yedek parçada fırsatçılık

  http://www.gazeteyenigun.com.tr/yazarlar/mehmet-cirika/yedek-parcada-firsatcilik/35656/

  Başlıktan anlaşılacağı gibi ,bugün sanat ve sanatçıların sorunları dışında farklı bir konuya yer vermek istedim.Ayrıca bu köşede  zaman zaman çeşitli  konulardaki düşünce ve görüşlerimi de dile getirmeye çalışacağımı belirtmek isterim. 

  Bu yazımda ülkemizdeki tüm tüketicileri yakından ilgilendiren ve yoğun yakınmalara neden olan yedek parça fiyatlarından söz edeceğim. 

  Devamını oku...
 • Bülbülün yüz türküsü varmış,yüzü de gül üstüne…

  http://www.gazeteyenigun.com.tr/yazarlar/mehmet-cirika/bulbulun-yuz-turkusu-varmis-yuzu-de-gul-ustune/35631/

  Bülbülün yüz türküsü varmış,yüzü de gül üstüne…

  Ahmet DAVUTOĞLU’ nun Başbakanlığı  döneminde kamuda görev yapan sanatçıların  yanı sıra özel sektörde çalışan sanatçıları da yakından ilgilendiren önemli düzenlemelerin yer aldığı Kültür Paketi  2016 yılının nisan ayında önce  Kültür ve Turizm Bakanı  Mahir ÜNAL  ve sonra da Başbakan  Ahmet DAVUTOĞLU tarafından  kamu oyuna açıklanmıştı. Hükümetçe kültür ve sanat alanında önemli bir reform olarak sunulan bu paket kapsamında Bakanlık  sanatçıları için yapılması planlanan düzenlemelerle birlikte, sosyal güvenlikleri bir türlü çözüme kavuşturulmamış olan özel sektör sanatçılarına da sigortasız geçen geçmiş çalışma sürelerini borçlanma hakkı verilmesi öngörülmüş idi.

  Devamını oku...
 • Türkiye'de sanatçının statüsü-2

  http://www.gazeteyenigun.com.tr/yazarlar/mehmet-cirika/turkiyede-sanatcinin-statusu-2/35573/

  Önceki anayasalarımızda yer almayan 64.madde hükmünü sadece  sanatçının koruması yönünden değerlendirdiğimizde,Anayasanın kabulünden bu yana geçen yaklaşık 38 yıllık sürede,en temel haklar yönünden  dahi sanatçılar lehine dişe dokunur bir düzenleme yapılmadığını  görmekteyiz.

  Bugün ülkemiz sanatçılarının sosyal güvenlik hakları çözüme kavuşturulmamış olup,özellikle müzik ,sinema ve tiyatro sanatçılarının çok büyük bir çoğunluğu,kayıt dışı çalıştırılmakta ve  sosyal güvenlik hakkından yoksun bulunmaktadır. Bu duruma yetkili kurum olan (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumunun Genelgesinde de yer verilmekle  birlikte sorunun çözümü konusunda hiçbir çaba gösterilmemektedir. Müzik,sinema ve tiyatro  sanatçıları için  özgün çalışma koşulları doğrultusunda çalışma ilişkileri yönünden özel yasal düzenleme yapılması gerektiği halde, bu konunun ülkemizi yönetenlerin aklına bile gelmediğinden söz etmek inkarcılık olmayacaktır.

  Devamını oku...
 • Türkiye'de Sanatçının Statüsü - 1

  http://www.gazeteyenigun.com.tr/yazarlar/mehmet-cirika/turkiyede-sanatcinin-statusu-1/35543/

  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı, 23 Eylül-28 Ekim 1980 tarihli Belgrad Toplantısının 21. Oturumunda,  sanatçının statüsü konusunda bütün sanatçılar için geçerli olmak üzere,üye ülkelerde uygulama birliği sağlamak amacıyla   belirlediği yol gösterici ilkeler doğrultusunda söz konusu tavsiye kararını alır. Sanatçıya sahip çıkanlar başlıklı 3 Ocak 2018 tarihli yazımda “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı” UNESCO’ nun Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı ve ülkemizdeki uygulamalar konusuna özel olarak değineceğimi belirtmiştim. Unesco’ nun Tavsiye Kararının değerlendirilmesi bir yazıya sığmayacak ölçüde geniş kapsamlı bir inceleme gerektirmekle birlikte,bu Kararın sanatçıların çalışma ,sosyal güvenlik ve örgütlenme haklarına ilişkin hükümlerini mümkün olduğu ölçüde özetleyerek ele almaya çalışacağım.

  Devamını oku...
 • Eğlence yerlerinde kapatma cezaları

  http://www.gazeteyenigun.com.tr/yazarlar/mehmet-cirika/eglence-yerlerinde-kapatma-cezalari/35513/

  İçkili eğlence yerlerinde oluşan adli ve polisiye olaylarda yerel idari makamlarca çoğunlukla işyerlerine kapatma cezası verilmektedir.

  Adli veya polisiye olay işverenin/işletmenin kusur ve ihmali dışında gerçekleşse dahi sonuç pek fazla değişmemekte ve  eğlence işyerini bekleyen son yine kapatılma olmaktadır.

  Sürekli gece çalışılması nedeniyle, bu tür   işyerleri genellikle devlet organlarının denetiminden uzak  kaldığından, çalışanlar, özellikle de müzik ve sahne sanatçıları  kayıt dışı çalıştırılmaktadır.

  Devamını oku...
 • Sanatçı meslek kuruluşları

  http://www.gazeteyenigun.com.tr/yazarlar/mehmet-cirika/sanatci-meslek-kuruluslari/35485/

  Geçen haftaki yazımda sanatçı borçlanması uygulamasında, meslek kuruluşu/sivil toplum kuruluşu ayrımına kısaca değinmiştim. Sanatçıların sigortalılığında önem taşıyan  bu konuyu  biraz daha açmak istiyorum. Ülkemiz hukuk sistemine göre  meslek kuruluşları, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlardır.

  Devamını oku...
 • Sanatçı borçlanmasının gerekçe ve esasları-2

  http://www.gazeteyenigun.com.tr/yazarlar/mehmet-cirika/sanatci-borclanmasinin-gerekce-ve-esaslari-2/35454/

  Bana göre,yapılacak yasal düzenlemede yer alması gereken temel borçlanma koşulları aşağıda sıraladığım gibi olmalıdır.

  Sigortasız geçen çalışma sürelerini sigortalı saydırabilmeleri için, primleri güncel primler üzerinden kendilerince ödenmek koşuluyla, sanatçılara  (SSK/4a) kapsamında yeni bir borçlanma hakkı verilmelidir.

  Devamını oku...
 • Sanatçı borçlanmasının gerekçe ve esasları-1

  http://www.gazeteyenigun.com.tr/yazarlar/mehmet-cirika/sanatci-borclanmasinin-gerekce-ve-esaslari-1/35425/

  Ülkemizdeki özellikle müzik,sinema ve tiyatro sanatçılarının yöneticilerimizden temel  beklentilerinden biri belki de birincisi sanatçılara borçlanma hakkı verilmesidir. Yaklaşık 22 yıldır anılan sanatçılar ve onların meslek kuruluşları, ülkeyi yönetenlerden kendilerine  bir an önce borçlanma hakkı verilmesi için yoğun talepte bulunmakta iseler de,ne yazık ki bu beklentileri karşılık bulmamaktadır.

  Devamını oku...
 • Sanatçıya sahip çıkanlar

  http://www.gazeteyenigun.com.tr/yazarlar/mehmet-cirika/sanatciya-sahip-cikanlar/35391/
  Ülkemizde özellikle özel sektörde çalışan sanatçılar  üvey evlat muamelesi görmüştür. Yaptığım araştırma sonuçlarına göre,ülkemizde özel sektörde çalışan sanatçılarla ilgili olarak yapılan  yasal düzenleme ve uygulamalar tarih  sırasına göre aşağıda açıklanan şekilde gerçekleşmiştir.

  Devamını oku...
 • Sanatçının Statüsüne İlişkin UNESCO Tavsiye Kararı (1)

  27 Ekim 1980 

  İzleme 

  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı, 23 Eylül-28 Ekim 1980 tarihli Belgrad toplantısının 21. oturumu, 

  Kurumun amacının, kendi anayasasının 1. Maddesi şartlarına uygun olarak, Birleşmiş Milletler Bildirgesi tarafından ırk, cinsiyet, dil ya da ilişki (bağlantı/ilinti) ayrımı gözetilmeksizin tüm dünya insanları için teyit edilen adalet, hukuk egemenliği, insan hakları ve temel özgürlüklere olan evrensel saygının daha ileri düzeye taşınabilmesi için milletler arası işbirliğini sağlayarak eğitim, bilim ve kültür aracılığıyla barış ve güvenliğe katkı sağlamak olduğunu hatırlatarak, 

  Devamını oku...
 • MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARINA BORÇLANMA VE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI VERİLMELİDİR !

  -Mevcut sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde ve Devletin anayasal görevini   yerine getirememesi nedeniyle başta müzik ve sahne sanatçıları olmak üzere sinema ve tiyatro sanatçılarının sosyal güvenliği sağlanamamaktadır.

   

  -Bu nedenle sosyal güvenlik haklarını ancak zaman zaman çıkarılmış olan sanatçı borçlanması yasalarıyla elde edebilmektedirler.

  Devamını oku...
 • MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ UYGULAMASI

  Sendikamızca, (MYK)Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına yapılan başvuru ve alınan yanıt üzerine, ses ve saz sanatçıları ile müzik gruplarının meslek standardının hazırlanarak işbirliği protokolünün imzalanması ve sektör komitelerinin teşkil edilmesine yönelik teknik çalışmalara başlanılmıştır.

  Bu doğrultuda,5544 sayılı Kanun kapsamında Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 7/2 Maddesine uygun olarak ses, koro ve saz sanatçılarının “ulusal meslek standartlarının” işbirliği içerisinde hazırlanması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Bilkent Senfoni Orkestrası ve Borusan Filarmoni Orkestrası Müdürlükleri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

  Mesleki Yeterlilik Belgesi uygulamasına geçilmesiyle;

  1)Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanların konaklama ve eğlence işyerlerinde ve müzikli etkinliklerde çalışmaları mümkün olmayacağı,

  2)Belgesi olmadan çalışan ve bunları çalıştıranlar para cezası ödemek dorumunda kalacakları,

  3)Bu şekilde memur müzisyen ve solistlerle ülkemizde kaçak olarak çalışan yabancı müzisyen ve solistlerin yasa dışı bu çalışmaları önlenebileceği,

  4)Bilgisayar teknolojisi kullanmanın ve klavyeden bas, bateri, bağlama vb. gibi enstrümanları çalmanın önüne geçilebileceği ve gruplardaki eleman sayısının artabileceği,

  5)Bütün bunların sonucunda gerçek müzik emekçilerinin iş alanları genişleyebileceği öngörülmektedir.

  NOT: Görüş, öneri ve eleştirilerinizi müBu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresimize elektronik posta olarak göndererek çalışmamıza katkıda bulunabilirsiniz.

   

 • SGK DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT ! MÜZİK –SEN ÜYELERİNE ÖNEMLİ DUYURU!

  Son günlerde özellikle inşaat ve gıda şirketi altında bir takım  naylon şirketlerin sigortalı göstermek vaadiyle müzik sanatçılarından prim tahsil ettikleri öğrenilmiştir.

  1)Gerçek prim miktarından düşük prim alarak sigortalı göstermek vaadine dayanan bu uygulama  dolandırıcılık amaçlıdır.

  2)Bu tür bir uygulama, sosyal güvenlik sahteciliğinin  yanı sıra  nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında girdiğinden, bu duruma düşenler ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında savcılık takibatına da uğramaktadırlar.

  3)Nitekim bir çok üyemiz bu şekilde dolandırılmışlar ve önemli ölçüde mağdur olmuşlardır.

   

  Üyelerimizin ve tüm müzik sanatçılarının bilgisine sunulur.

 • ANAYASA MADDE 64:

 • MÜZİK-SEN’İN AMAÇ VE FAALİYETLERİ

  1)MÜZİK-SEN NEDİR ?

   

  (MÜZİK-SEN) 2821 sayılı Sendikal Yasası kapsamında ,İşkolları Tüzüğünün 25 sıra numaralı Konaklama ve Eğlence Yerleri başlıklı işkolunda faaliyet gösteren bir meslek sendikasıdır.

   

  Müzik-Sen’in Kuruluş Tarihi: 5 Eylül 1989

           

  2)MÜZİK-SEN’İN AMAÇLARI NELERDİR ?

   

  MÜZİK-SEN;

  Üyesi müzik ve sahne sanatçılarının mesleki,ekonomik,sosyal,

  kültürel hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

  Devamını oku...
 • KÜLTÜR PAKETİ KAPSAMINDA,BAŞBAKAN,ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANINA İLETİLEN MÜZİK-SEN SENDİKASI’NIN ÖNERİLERİ

  1)UNESCO ‘nun ülkemizin de taraf olduğu 1980 yılında Belgrad’ da yapılan XXI. Dönem Genel Konferansında aldığı Sanatçıların Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararları doğrultusunda ülkemizde de sanat ve sanatçının  statüsünün belirlenmesi ve yaşama geçirilmesi,

   

  2)Yürürlükteki Anayasa’nın 64.maddesiyle  sanat ve sanatçılar için getirilmiş olan anayasal koruma ve  desteğinin güvence altına alınması, devam ettirilmesi ve  etkinleştirilmesi

   

  Devamını oku...
 • SGK ,BORÇLANAN SİGORTALILARA ZAMANDA YOLCULUK YAPTIRIYOR !...

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinde doğum yapmış kadınların doğum borçlanmalarına, askerlik borçlanmalarına, ücretsiz izin sürelerinin borçlanmasına, doktorluk ve uzmanlık öğrenim süreleriyle avukatlık stajı borçlanmalarına, sigortalı bir işte çalışırken tutuklanan veya gözaltına alınanların tutukluluk ve gözaltı sürelerinin borçlanmasına, grev ve lokavtta geçen sürelerin borçlanmasına, hekimlerin fahri asistanlık sürelerinin borçlanmasıyla seçim yasaları gereği görevlerinden istifa edenlerin istifa ve seçim tarihini takip eden aybaşına kadarki sürelerinin borçlanmasına yer verilmiştir.

  Devamını oku...
 • ÇAKIŞAN HİZMETLER KONUSUNDA SGK UYGULAMALARI

  Sendikamız üyelerinin önemli bir çoğunluğu Kısmi Sanatçı Sigortalılığı ve İsteğe Bağlı Sigortalılık kapsamında sosyal güvenliklerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak uygulamada hizmet çakışması gerekçesiyle  bir kısım  sigortalılık süreleri iptal edilmekte ve bazı üyelerimiz telafisi güç ağır maddi kayıplara uğramaktadırlar. 

  Devamını oku...
7.png1.png7.png7.png5.png
Bugün5
Dün101
Bu Hafta5
Bu Ay1602
Toplam71775

1
Kişi Sitede

18-03-19